Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije

Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije kao javna ustanova osnovan je temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine“, broj 76/07), Odlukom Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Klasa: 007-01/08-07/01, Ur.broj: 2103/1-08-08-01 od 31. 03. 2008. godine. Slijednik je Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koji je bio ustrojen kao upravno tijelo Bjelovarsko-bilogorske županije.

Zavod kao javna ustanova započeo je s radom 01. rujna 2008. godine.

Pravni status: javna ustanova (Rješenje trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-08/718-2 od 23. lipnja 2008. godine).
Osnivač: Bjelovarsko-bilogorska županija
Sjedište Zavoda: Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar
OIB Zavoda: 53990929188
Adresa: Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar
Telefon: +385 43 242 566
E-mail: zpubbz@zpubbz.hr

Djelatnost

Djelatnosti Zavoda utvrđene su člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/2018, 39/19 i 98/19 i 67/23 u daljnjem tekstu “Zakona”):

- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije,
- izrada izvješća o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime (u okviru ovlasti),
- pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- izrada prostornih planova uređenja gradova i općina i urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan,
- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan,
- drugi poslovi u skladu s Zakonom i Statutom,
(izdavanje mišljenja u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada odnosno općine,…).

Ustroj i opći akti

RAVNATELJ ZAVODA
SAŠA KRIŽ, DIPL. ING. ARH
tel: 043/242-562
E-mail: sasa.kriz@zpubbz.hr
POMOĆNIK RAVNATELJA
DAMIR LIHTER, DIPL. ING. GRAĐ.
tel: 043/242-561
E-mail: damir.lihter@zpubbz.hr
PREDSTOJNICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE STRUČNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
VESNA BANOVIĆ, DIPL. ING. ARH
tel: 043/242-560
E-mail: vesna.banovic@zpubbz.hr
IGOR PAVIČIĆ, DIPL. ING. ŠUM.
tel: 043/242-563
E-mail: igor.pavicic@zpubbz.hr
PREDSTOJNICA ODSJEKA ZA INFRASTRUKTURU I INTEGRACIJU PODATAKA VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA INFRASTRUKTURU I INTEGRACIJU PODATAKA
DRAGICA BAJSIĆ, MAG. ING. ARH.
tel: 043/242-564
E-mail: dragica.cvetkovic@zpubbz.hr
GORAN KEPČIJA, MAG. GEOG.
tel: 043/242-565
E-mail: goran.kepcija@zpubbz.hr
ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT  
ALENKA BAŠIĆ
tel: 043/242-566
E-mail: alenka.basic@zpubbz.hr
 

Financijski planovi i Godišnji programi rada

Izvješća o radu i Financijska izvješća

Upravno vijeće

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Željko Starčević - predsjednik
Tomislav Šunjić - član
Davor Štefec - član
Tihomir Deželić - član
Elvir Purić - član

Dnevni red sjednica

Zaključci Upravnog vijeća

Javni pozivi i natječaji

Javna nabava