Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

traje od 2. do 16. svibnja 2022. godine,

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Grada Daruvara u Daruvaru, Trg kralja Tomislava 14, te objavljen na web stranici Grada Daruvara (www.daruvar.hr).

Detaljnije

Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije VI. Izmjene i dopune - radni materijali

KARTOGRAFSKI PRIKAZI - RADNI MATERIJALI

- broj 1 Korištenje i namjena prostora/površina

- broj 2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije

- broj 2.b Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav

- broj 2.c Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad

- broj 3.a Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora

- broj 3.b...

 
Veličina slova
Informacije