Djelatnost - ZPUBBŽ

Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije

  • Pravni status: javna ustanova (Rješenje trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-08/718-2 od 23. lipnja 2008. godine).
  • Osnivač: Bjelovarsko-bilogorska županija
  • Sjedište Zavoda: Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar
  • OIB Zavoda: 53990929188
  • Adresa: Trg Eugena Kvaternika 13, 43 000 Bjelovar
  • Telefon: 043 / 242 - 566
  • Fax: 043 / 246 - 300
  • E-mail: zpubbz@zpubbz.hr

Djelatnost

Djelatnosti Zavoda utvrđene su člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/2018, 39/19 i 98/19 - u daljnjem tekstu “Zakona”):

- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije,
- izrada izvješća o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime (u okviru ovlasti),
- pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- izrada prostornih planova uređenja gradova i općina i urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan,
- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan,
- drugi poslovi u skladu s Zakonom i Statutom,
(izdavanje mišljenja u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada odnosno općine,…).

 

Suglasnost  Ministarstva o obavljanju stručnih poslova prostornog uređenja 

 
Veličina slova
Informacije