Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

Javni uvid u Prijedlog
IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

traje od 2. do 16. svibnja 2022. godine,

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Grada Daruvara u Daruvaru,
Trg kralja Tomislava 14, te objavljen na web stranici Grada Daruvara (www.daruvar.hr).

Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to:

11. svibnja 2022. godine u 11:00 sati,

u Daruvaru, u Velikoj Vijećnici Grada Daruvara, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar.

K N J I G A  1.

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

- kart. prikaz broj 1 Korištenje i namjena površina
- kart. prikaz broj 2.1 Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije
- kart. prikaz broj 2.2 Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav
- kart. prikaz broj 2.3 Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad
- kart. prikaz broj 3.1 Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora
- kart. prikaz broj 3.2 Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera uređenja
- kart. prikaz broj 4.1 Građevinsko područje - naselje Daruvar
- kart. prikaz broj 4.2 Građevinsko područje - naselje Daruvarski Vinogradi
- kart. prikaz broj 4.3 Građevinsko područje - naselje Doljani
- kart. prikaz broj 4.4 Građevinsko područje - naselje Donji Daruvar
- kart. prikaz broj 4.5 Građevinsko područje - naselje Gornji Daruvar
- kart. prikaz broj 4.6 Građevinsko područje - naselje Lipovac Majur
- kart. prikaz broj 4.7 Građevinsko područje - naselje Ljudevit Selo
- kart. prikaz broj 4.8 Građevinsko područje - naselje Markovac
- kart. prikaz broj 4.9 Građevinsko područje - naselje Vrbovac

K N J I G A 2.

III. PRILOZI

 
Veličina slova
Informacije