Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije

  • Pravni status: javna ustanova (Rješenje trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-08/718-2 od 23. lipnja 2008. godine).
  • Osnivač: Bjelovarsko-bilogorska županija
  • Sjedište Zavoda: Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar
  • OIB Zavoda: 53990929188
  • Adresa: Trg Eugena Kvaternika 13, 43 000 Bjelovar
  • Telefon: 043 / 242 - 566
  • Fax: 043 / 246 - 300
  • E-mail: zpubbz@zpubbz.hr

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za prostorno uređenje BBŽ  objavljeno:18.09.2020.

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije

Stručni uvjeti:

- visoka stručna sprema vezana na poslove prostornog uređenja (VSS - magistar struke),

- položen stručni ispit,

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci (na poslovima izrade dokumenata prostornog uređenja),

- poznavanje barem jednog CAD alata

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni obvezno priložiti:

- životopis,

- domovnica (preslika),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

- okvirni program rada ustanove za četverogodišnje razdoblje (2021.- 2024. godine)

 

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine i isti/a se može nakon isteka mandata ponovno imenovati.

 

Pismene prijave podnose se u roku 15 dana od objave javnog natječaja na adresu: Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar,

s naznakom „Prijava za javni natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 080-01/20-01/02

URBROJ: 2103/1-08-20-03

Bjelovar, 14. rujna 2020. godine

 

Predsjednica Upravnog vijeća: Jasna Posavec

 
Veličina slova
Informacije