KORISNI LINKOVI

Bjelovarsko-bilogorska županija Regionalna razvojna agencija LORA

WEB GIS PREGLEDNIK

prostornih planova Bjelovarsko - bilogorske županije

Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko - bilogorske županije

K N J I G A 1 .

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

KARTOGRAMI

- broj 2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta
- broj 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta
- broj 4.b Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav
- broj 4.c Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

- broj 1. Korištenje i namjena prostora/površina
• Prilog 1.3. uz kartograf 1.
- broj 2.b Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav
• Prilog 2.b.3. uz kartograf 2.b
- broj 2.c Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav i otpad
• Prilog 2.c.1. uz kartograf 2.c

K N J I G A 2 .

III. PRILOZI