PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GAREŠNICE

Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice

traje od 27. ožujka do 10. travnja 2019. godine,

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati
u zgradi Grada Garešnice u Garešnici, Vladimira Nazora 20A,
te objavljen na web stranici Grada Garešnice (http://www.garesnica.eu).

Za vrijeme javnog uvida održat će se javno izlaganje i to:
3. travnja 2019. godine u 11:00 sati
u Garešnici, Vladimira Nazora 20A (gradska vijećnica).

K N J I G A  1.

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

- broj 1 Korištenje i namjena prostora/površina

- broj 2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije

- broj 2.b Infrastrukturni sustavi - Plinoopskrba

- broj 2.c Infrastrukturni sustavi - Elektroenergetika

- broj 2.d Infrastrukturni sustavi - Vodoopskrba

- broj 2.e Infrastrukturni sustavi - Odvodnja otpadnih voda i otpad

- broj 3.a Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora

- broj 3.b Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

- broj 4.b Građevinsko područje - naselje Dišnik

- broj 4.d Građevinsko područje - naselje Garešnica

- broj 4.e Građevinsko područje - naselje Garešnički Brestovac

- broj 4.h Građevinsko područje - naselje Kajgana

- broj 4.j Građevinsko područje - naselje Kapelica

 

K N J I G A  2.

III. PRILOZI

 
Veličina slova
Informacije