KORISNI LINKOVI

Bjelovarsko-bilogorska županija Regionalna razvojna agencija LORA

WEB GIS PREGLEDNIK

prostornih planova Bjelovarsko - bilogorske županije

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman

Javni uvid u

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman

traje od 26. srpnja do 25. kolovoza 2017. godine,

a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Kapela u Kapeli, Bilogorska 90 (općinska vijećnica), te objavljen na web stranici Općine Kapela (http://www.opcina-kapela.hr).

 

Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to:

- u Kapeli, u zgradi Općine Kapela, Bilogorska 90 (općinska vijećnica)

9. kolovoza 2017, godine u 11:00 sati.

K N J I G A  1.

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

- broj 1. Korištenje i namjena površina

- broj 2.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet

- broj 2.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Telekomunikacije, elektroenergetika i plinoopskrba

- broj 2.c Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav i otpad

- broj 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

- broj 4.a Oblici korištenja i način i uvjeti gradnje - Oblici korištenja

- broj 4.b Oblici korištenja i način i uvjeti gradnje - Način i uvjeti gradnje

K N J I G A  2.

III. PRILOZI