KORISNI LINKOVI

Bjelovarsko-bilogorska županija Regionalna razvojna agencija LORA

WEB GIS PREGLEDNIK

prostornih planova Bjelovarsko - bilogorske županije

Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Rača

K N J I G A 1 .

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

kart. prikaz broj 1 Korištenje i namjena prostora/površina kart. prikaz broj 4.f Građevinsko područje – naselje Međurača kart. prikaz broj 4.g Građevinsko područje – naselje Nevinac kart. prikaz broj 4.k Građevinsko područje – naselje...

Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac

K N J I G A 1 .

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

kart. prikaz broj 1 Korištenje i namjena prostora/površina kart. prikaz broj 2 Infrastrukturni sustavi i mreže kart. prikaz broj 3.a Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora kart. prikaz broj 3.b Uvjeti korištenja i zaštite...

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPUG Grubišnog Polja

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD GRUBIŠNO POLJE Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) i članka 2. Zaključka Gradonačelnika Grada Grubišnog Polja (Klasa: 650-02/17-01/1, Ur.broj: 2127/01-04/01-17-16 od 10. veljače 2017. godine), Upravni...