PLANOVI U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

OBJAVLJENO: 24. Studeni 2020

K N J I G A  1.

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

- kart. prikaz broj 1 Korištenje i namjena površina - kart. prikaz broj 2.1 Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - kart. prikaz broj 2.2 Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - kart. prikaz broj 2.3 Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad - kart. prikaz...

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac

OBJAVLJENO: 12. Veljača 2020

Izrada VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije

OBJAVLJENO: 03. Veljača 2020

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KAPELA

OBJAVLJENO: 17. Srpanj 2019

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA “KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA”

OBJAVLJENO: 04. Travanj 2019

PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GAREŠNICE

OBJAVLJENO: 27. Ožujak 2019

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

OBJAVLJENO: 04. Veljača 2019

Izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice

OBJAVLJENO: 06. Prosinac 2018

Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela

OBJAVLJENO: 06. Prosinac 2018

Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sirač

OBJAVLJENO: 06. Prosinac 2018

Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

OBJAVLJENO: 06. Prosinac 2018

 
Veličina slova
Informacije