KORISNI LINKOVI

Bjelovarsko-bilogorska županija Regionalna razvojna agencija LORA

WEB GIS PREGLEDNIK

prostornih planova Bjelovarsko - bilogorske županije

NOVOSTI I OBAVIJESTI

II. IZMIJENJENI PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

OBJAVLJENO: 17. Lipanj 2016     |     više>>

K N J I G A 1 .

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

KARTOGRAMI

- broj 1. Teritorijalno-politički ustroj - broj 2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta - broj 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta - broj 4.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - broj 4.b Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - broj 4.c...

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ

OBJAVLJENO: 21. Lipanj 2016     |     više>>

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE I  O 

IZMIJENJENOM PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

 

Strateška...

STRATEŠKA STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

OBJAVLJENO: 27. Lipanj 2016     |     više>>

STRATEŠKA STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPUG Grubišnog Polja

OBJAVLJENO: 23. Veljača 2017     |     više>>

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD GRUBIŠNO POLJE Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) i članka 2. Zaključka Gradonačelnika Grada Grubišnog Polja (Klasa: 650-02/17-01/1, Ur.broj: 2127/01-04/01-17-16 od 10. veljače 2017. godine), Upravni odjel za stambeno-komunalne...