KORISNI LINKOVI

Bjelovarsko-bilogorska županija Regionalna razvojna agencija LORA

WEB GIS PREGLEDNIK

prostornih planova Bjelovarsko - bilogorske županije

PLANOVI U POSTUPKU DONOŠENJA

Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Rača

OBJAVLJENO: 03. Ožujak 2017     |     više>>

K N J I G A 1 .

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

kart. prikaz broj 1 Korištenje i namjena prostora/površina kart. prikaz broj 4.f Građevinsko područje – naselje Međurača kart. prikaz broj 4.g Građevinsko područje – naselje Nevinac kart. prikaz broj 4.k Građevinsko područje – naselje Slovinska Kovačica

...

Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac

OBJAVLJENO: 03. Ožujak 2017     |     više>>

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPUG Grubišnog Polja

OBJAVLJENO: 23. Veljača 2017     |     više>>

OSTALE NOVOSTI