Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 88 Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine određena je obveza definiranja lokacija centra gospodarenja otpadom za sve županije i Grad Zagreb, uz mogućnost uspostave županijskog ili regionalnog koncepta gospodarenja otpadom. Sukladno odredbama prijašnjeg Zakona o otpadu („Narodne novine", broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) obvezu izrade plana gospodarenja otpadom imale su županije, Grad Zagreb, gradovi i općine za razdoblje od osam godina, kao i određeni proizvođači otpada. Bjelovarsko-bilogorska županija je, temeljem navedene zakonske obveze, te sukladno Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša („Narodne novine", broj 46/02), Nacionalnom planu djelovanja na okoliš („Narodne novine", broj 46/02), Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, donijela Plan gospodarenja otpadom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine („Županijski glasnik" broj 16a/07). Plan gospodarenja otpadom Bjelovarsko-bilogorske županije imao je za cilj postaviti smjernice za provedbu zajedničke politike na razini Bjelovarsko-bilogorske županije, sukladne zakonskoj regulativi Republike Hrvatske, a koja će rezultirati uspostavom jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom uz poštivanje posebnosti svake jedinice lokalne samouprave, te je odredio šest mjera za postizanje osnovnog cilja Plana: izbjegavanje nastajanja otpada i edukacija, stalni razvoj sustava odvojenog skupljanja otpada, sanacija postojećih službenih odlagališta otpada, sanacija nelegalnih odlagališta otpada, fazna izgradnja novih građevina za skladištenje, obradu i odlaganje otpada, uspostava efikasnog nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom. Osim ciljeva i mjera za uspostavu jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom, Plan je postavio i vremenske, te financijske okvire za uspostavu istog. Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije je 2007. godine prihvatila županijski koncept gospodarenja otpadom koji podrazumijeva rješavanje problematike gospodarenja otpadom unutar prostora Županije, odnosno podrazumijeva osnivanje Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO), izgradnju pretovarnih stanica, reciklažnih dvorišta, zelenih otoka, odnosno sustava odvojenog prikupljanja otpada na području Županije. Županijski centar za gospodarenje otpadom predstavlja infrastrukturnu osnovu sustava zbrinjavanja otpada te uključuje oporabu otpada mehaničko biološkim postupkom (MBO), površinu za sortiranje otpada, površinu za reciklažno dvorište, površinu za odlaganje ostatnog neopasnog otpada i druge objekte suvremenog gospodarenja otpadom koji će se utvrditi redovitim zakonskim postupkom, a prostor urediti, organizirati i održavati u skladu s propisima. Studija izbora lokacije Centra za gospodarenje otpadom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (2007.) je temeljem razmatranja svih lokacijskih parametara i realnih troškova koji utječu na povoljnost lokacije rangirala 4 potencijalne lokacije, te je temeljem toga zaključeno da je najpovoljnija lokacija za smještaj Centra za gospodarenje otpadom Bjelovarsko-bilogorske županije lokacija „Doline“ u Bjelovaru. U III. izmjenama i dopunama Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije planirane su lokacije županijskog centra za gospodarenje otpadom na lokaciji „Doline“, pretovarnih stanicareciklažnih dvorišta na lokacijama postojećih odlagališta „Cerik“ (Daruvar), „Johovača“ (Garešnica), „Prdavac“ (Grubišno Polje) i na novoj lokaciji „Prevalje“ (Čazma), te reciklažnog dvorišta na lokaciji postojećeg odlagališta „Bukovina“ (Čazma), uz potrebnu prenamjenu i sanaciju. Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije je osnovala trgovačko društvo čiji je osnovni zadatak izgradnja i upravljanje županijskim centrom za gospodarenje otpadom. Do uspostave ŽCGO odlaganje komunalnog i inertnog otpada nastavit će se na svim postojećim aktivnim službenim odlagalištima komunalnog otpada na području Bjelovarsko-bilogorske županije, usporedo s provođenjem njihove sanacije i planirane promjene namjene. Odlagalište „Cerik“, na području Grada Daruvara, sanirano je 2010. godine i na njemu se zbrinjava otpad s područja Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač. Radom odlagališta upravlja tvrtka Darkom d.o.o. iz Daruvara, koja za navedeno područje obavlja uslugu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=