Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. IV. PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM AKTIVNOSTI 3. Prijedlog aktivnosti za unapređenje održivog stanja u prostoru _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 132 Turizam - Turistički razvoj ističe svoje potencijale kao što su prirodna ljepota, velike šumske površine s tradicijom lovnog, ribolovnog i izletničkog turizma, biciklističke staze, izvori termalne vode, tradicija proizvodnje vina, jedinstveni spoj bilogorsko-moslavačke kuhinje uz još brojne lokalne, raznovrsne potencijalne turističke atrakcije, te slične turističke proizvode osobito vezane uz ruralni prostor i prirodu. Postupna operacionalizacija vizije i misije putem strateških razvojnih ciljeva trebala bi na cijelom prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije osigurati sustavan i održiv razvoj turizma. Kroz prostornoplansku dokumentaciju mora se osigurati kontinuirani razvoj ove djelatnosti uz zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti i osobitosti prostora Županije. Građevinska područja – Sukladno smjernicama i odredbama Prostornog plana Bjelovarskobilogorske županije potrebno je i dalje racionalno planirati građevinska područja, što se jednako odnosi na građevinska područja naselja i na građevinska područja izdvojene namjene. Komunalnim opremanjem neizgrađenih dijelova naselja, rekonstrukcijom i dogradnjom u izgrađenim dijelovima i ostalim mjerama treba sprječavati nepotrebno širenje naselja i težiti dimenzijama primjerenim potrebama stanovništva i održivog razvoja. Pri tome, međutim, treba voditi računa da se prestrogim tumačenjem potrebe racionalnog definiranja građevinskih područja ne umanje ionako male mogućnosti preobrazbe i korištenja rijetko naseljenih ruralnih područja u fazi izumiranja stanovništva. Prirodna i kulturna baština – U sustavu prostornog planiranja treba i nadalje prepoznavati područja koja zaslužuju poseban odnos, brigu i zaštitu u cilju očuvanja prirodne i kulturne baštine. Infrastrukturni sustavi – Temeljem potreba Županije i lokalnih zajednica, a kroz osiguranje stručne utemeljenosti prostornoplanskih rješenja, treba osigurati daljnji razvoj infrastrukturnih sustava. Potrebno je aktivno uključivanje Županije u izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju novi infrastrukturni sustavi državnog značaja. Obnovljivi izvori energije – Poticati Gradove i Općine na planiranje postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije u svojim prostornim planovima, osobito elektrana i kotlovnica na biomasu i bioplin, solarnih elektrana i solarnih toplinskih sustava. Stimulirati izgradnju ovih sustava naročito unutar gospodarskih zona. Stimulirati smanjenje potrošnje energije za grijanje i hlađenje kroz projekte rekonstrukcije i obnove postojećih građevina. Gospodarenje otpadom – Uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, koji se temelji na planiranom Županijskom centru za gospodarenje otpadom i pretovarnim stanicama - reciklažnim dvorištima. Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije ima aktivnu ulogu u provođenju svih navedenih aktivnosti, a nastaviti će to i u buduće kroz praćenje provedbe Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije, izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije, te praćenje izrade dokumenata prostornog uređenja na svim razinama. Zavod sudjeluje u izradi prostornih planova iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, u svima fazama kroz savjetodavno-stručnu suradnju i davanje mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Bjelovarskobilogorske županije, a u dijelu kao izrađivač Prostornih planova Grada/Općine. Zavod prati i planiranje i izgradnju kapitalnih infrastrukturnih objekata od važnosti za Državu i Županiju, te vodi dokumentaciju prostora i razvija Informacijski sustav prostornog uređenja.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=