Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. IV. PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM AKTIVNOSTI 3. Prijedlog aktivnosti za unapređenje održivog stanja u prostoru _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 131 3. PRIJEDLOG AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU Prijedlog aktivnosti za unapređenje održivog razvoja u prostoru u budućem razdoblju proizlazi kao rezultat naprijed provedene analize potreba, mogućnosti i ograničenja daljnjeg razvoja prostora Bjelovarsko-bilogorske županije. Racionalnim korištenjem i zaštitom prostora mora se postići učinkovitija funkcionalna organizacija i štednja resursa (i čuvanje za slijedeće naraštaje). U svrhu ostvarivanja načela održivog razvitka mora se poticati gospodarski i socijalni razvitak županije uz zadovoljavanje potreba današnje generacije, te uvažavanje jednakih mogućnosti za udovoljavanje potreba budućih generacija i sprječavanje prevladavanja interesa pojedinih djelatnosti na račun uravnoteženosti razvoja, biološke raznolikosti, zaštite okoliša i potreba drugih korisnika prostora. Potrebno je očuvati prostornu osobnost i dugoročno zaštiti prostor kao osnovu zajedničke dobrobiti i pretpostavku za lokalnu konkurentnost, na temelju praćenja, analize i ocjena razvoja pojedinih djelatnosti i osjetljivosti prostora, osiguranje kvalitete životnog i radnog okoliša, ujednačenosti standarda uređenja pojedinih područja, učinkovitosti gospodarenja energijom, zemljištem i prirodnim dobrima. Temeljna aktivnost za unapređenje održivog razvoja uz omogućavanje vizija razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije je izrada prostornoplanske dokumentacije. Kvalitetnom izradom prostornih planova na svim razinama, te njihovim dosljednim i pravodobnim provođenjem, osigurat će se osnovni uvjeti za održiv prostorni i gospodarski razvoj. Zadovoljavajuće uređenje prostora i izgradnja u prostoru nisu mogući samo primjenom propisa i formalno-pravnih odrednica za izgradnju nego je od presudne važnosti kakvoća potrebne dokumentacije. Uočen je nedostatak prethodnih studija ili programa na temelju kojih bi se podigla kvaliteta prostornih planova, odnosno odabrao kvalitetan prostorni scenarij za održivi razvoj uvažavajući pojedine sektorske težnje i aspiracije u istom prostornom okviru. Poseban značaj potrebno je posvetiti provedbenim prostornoplanskim dokumentima, usmjeravati izradu ovih dokumenata u gradskim sredinama kao preduvjet urbane obnove, zaštićenih povijesnih cjelina, kao i preduvjet za planski razvoj, opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom i javnim sadržajima. Potreba izrade i donošenja prostornih planova kojima bi se stvorili preduvjeti održivog razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije navedena je prethodno u poglavlju Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja na razini Županije. Aktivnosti za unapređenje održivog razvoja u prostoru su nadalje prikazane sažeto, prema tematskim skupinama, a opširnija razrada svake teme prikazana je u prethodnim poglavljima. Poljoprivredno zemljište - Nužno je i nadalje poticati racionalno korištenje poljoprivrednog zemljišta, povećanje zemljišnog posjeda i iskorištavanja do sada neobrađenih poljoprivrednih površina, te težiti smanjenju korištenja kvalitetnog zemljišta za nepoljoprivredne svrhe. Šume – U svrhu očuvanja šuma potrebno je potencirati njihovu zaštitnu ulogu. Bez nužne opravdanosti ne smanjivati šumske površine i ne provoditi prenamjenu šuma ekološke i socijalne funkcije u šume druge (gospodarske) namjene. Obnavljati uništene šumske površine pošumljavanjem te održavati postojeće šumske površine putem pravilnog gospodarenja. Vodozaštitna područja – Pri izradi dokumenata prostornog uređenja na svim razinama osobitu pozornost treba posvetiti zaštiti vodonosnika, posebno izvorištima i zaštitnim zonama izvorišta, te postojećim i planiranim vodozaštitnim područjima i to kroz mjere i radove na zaštiti voda od zagađenja i utvrđivanjem učinkovitosti zaštite. S ciljem zaštite izvorišta potrebno je sustave odvodnje, prometnice u vodozaštitnim područjima, naftovode i uređaje u transportnom sustavu, te industrijske pogone, farme – zagađivače, izgraditi opremajući ih uređajima za predtretman otpadnih voda. Zaštita izvorišta vode za piće utvrđena je kao prioritet. Gospodarske zone – Racionalnim planiranjem osigurati uvjete za formiranje gospodarskih zona uz dosljedno provođenje uvjeta utvrđenih Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije. Nove proizvodne kapacitete i poslovne sadržaje planirati ponajprije u postojećim proizvodnim i poslovnim zonama u kojima je izgrađena osnovna prometna i komunalna infrastruktura.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=