Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 86 Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Garešnice Grad Garešnica ima izgrađen sustav odvodnje mješovitog tipa, koji odvodi oborinske, sanitarne i tehnološke otpadne vode. Kolektori “A” i “B” skupljaju otpadne vode i odvode ih preko pročistača u prirodni recipijent vodotok Šovica. Grad ima izgrađen pročistač, čija je prva faza projektirana i izvedena za 7.000 ES, a druga faza koja je projektirana za daljnjih 7.000 ES još nije izvedena. Pokrivenost gradskog područja sustavom odvodnje otpadnih voda 2010 godine je bila cca. 70%. Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Čazme Grad Čazma ima izgrađenu kanalizacijsku mrežu mješovitog tipa, prima oborinske, sanitarne otpadne vode i tehnološke otpadne vode iz pojedinih industrija. Kolektor “A” uz potok Bukovina prikuplja sve otpadne vode sa južnog dijela grada Čazme sa ispuštanjem u prirodni recipijent potok Bukovinu. Kanalizacijska mreža ima dva ispusta sa kontrolnim revizionim oknima na potoku Bukovini i Česmi. Izgradnjom novih stambenih objekata proširuje se parcijalno i kanalizacijska mreža, koja već danas ne zadovoljava potrebe. Pokrivenost područja grada Čazma je svega 35-40%, što pokriva samo grad Čazmu, dok ostala naselja koja gravitiraju gradu Čazmi nemaju izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Postoji cjelovito koncepcijsko rješenje odvodnje otpadnih voda sa dva planirana kolektora “B” i “C” i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Sustav odvodnje otpadnih voda Grubišnog Polja Grad Grubišno Polje ima slabo razvijeni sustav odvodnje oborinskih voda. Kanalizacijska mreža je izgrađena tek u dužini 17,2 km i mješovitog je tipa, što znači da odvodi oborinske, sanitarne i tehnološke otpadne vode. Sve otpadne vode se skupljaju putem kolektora, koje odvode u prirodni recipijent vodotok Šovarnica. Unutar pogona “Zdenka” d.d., Veliki Zdenci, izgrađen je pročistač za potrebe pročišćavanja tehnoloških voda, kapaciteta 50.000 ES. Uređaj danas ne radi, ali i kapaciteti u proizvodnom procesu su znatno smanjeni. Otpadne vode uz prethodno pročišćavanje ispuštaju se u vodotok Šovicu. Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Hercegovac Sustav je mješovitog načina odvodnje. Otpadne vode ispuštaju na tri privremena ispusta u vodotok Tomašicu i na jedan privremeni ispust u vodotok Hercegovac. Priključenost stanovništva je 2010. godine iznosila 32 %. Na sustav odvodnje priključena je i tvornica Franck. Vodotok Tomašica, kao ni vodotok Hercegovac nije dostatno zaštićen. Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Sirač Sustav je mješovitog načina odvodnje i izgrađen je 40%. Izgrađeni su glavni kolektori, dio mreže i ispust. Sustav nije u funkciji zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima parcela na lokaciji pročistača za koji je dobivena lokacijska dozvola. Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Nova Rača Naselje Nova Rača ima slabo razvijeni sustav odvodnje. Kanalizacijska mreža je izgrađena tek u dužini 2,2 km.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=