Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 85 Većina naselja na području Bjelovarsko-bilogorske županije nema riješenu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na zadovoljavajući način putem izgrađenih kanalizacija i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda riješena je samo u gradu Bjelovaru, Daruvaru i Garešnici putem izgrađene kanalizacije i mehaničko-biološkog uređaja. U gradu Čazmi i Grubišnom Polju, te općinama Sirač i Hercegovac kanalizacija je izgrađena cc-a 40 – 60%, a u općinskim središtima i ostalim naseljima nije građena. Odvodnja otpadnih voda u ovim naseljima riješena je putem sabirnih i septičkih jama iz kojih se otpadne vode preljevaju u vodotoke i dreniraju u podzemlje. Osnovni sustavi javne odvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Bjelovara Osim samog Bjelovara sustav prikuplja otpadne vode iz naselja Trojstveni Markovac i naselja Zvijerci. Sustav odvodnje Grada Bjelovara mješovitog je tipa, što znači da je namijenjen odvodnji fekalnih i atmosferskih voda, a sastoji se od zatvorenih i otvorenih (kraće dionice) odvodnih kanala, građenih kroz relativno dugo razdoblje (počevši od 40-ih godina dvadesetog stoljeća). Novije građenje kanalizacijskog sustava u gradu Bjelovaru započinje 1967. godine izradom Idejnog projekta odvodnje otpadnih voda (Geoprojekt), a sustav je još u izgradnji. Ukupno je izgrađeno 108 km kanalizacijske mreže. Sustav čine tri glavna kolektora: A, B i D s kišnim preljevima. Kolektor A prikuplja otpadne vode jugozapadnog dijela urbanog područja s lijeve strane vodotoka Plavnice i nakon prolaza kroz industrijsku zonu (Lura d.d.) spaja se “spojem A-B” na kolektor B. Kolektor B izgrađen je u cijelosti, u duljini 4.800 m. Kolektorom B, dovode se sve otpadne vode s područja između vodotoka Bjelovarske i Plavnice na lokaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Kolektoru B (bez sliva kolektora A) gravitira 65 % urbanizirane gradske površine. Kolektor B prolazi i kroz industrijsku zonu (Koestlin, BIM i dr.). Na kolektoru B izgrađena su četiri kišna preljeva, kojima se za vrijeme većih oborina višak voda rasterećuje u vodotok Bjelovačku (Bjelovarsku). Na kolektor D priključen je dio zapadnog prigradskog dijela Bjelovara s desne strane vodotoka Plavnice. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Bjelovara (UZPOV), kapaciteta 98.000 ES, koji je i prijamnik pročišćenih otpadnih voda, smješten je oko istočno od naselja Veliko Korenovo. Osim UZPOV, pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Bjelovara vrši se i na uređaju Biorotor, kapaciteta 1.000 ES. Godišnje se u recipijent ispušta oko 3.000.000 m³ pročišćenih otpadnih voda, te ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda nema. Kanalizacijskom mrežom spojenom na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pokriveno je 25.638 stanovnika (naselje Bjelovar i obližnja prigradska naselja), odnosno 63,39% stanovnika Grada Bjelovara. Odvodnja oborinskih voda ostalih naselja se vrši otvorenim kanalima u vodotoke, a odvodnja fekalnih voda riješena je gradnjom septičkih jama i gnojnica. Za područje naselja Bjelovar sa dijelom prigradskih naselja utvrđena su 3 Koncepcijska rješenja odvodnje otpadnih voda izrađena po Hidroregulaciji Bjelovar, Projektni biro 1996. i 1997. godine, a u izradi je nova Studija gradnje biljnih uređaja također samo za područje grada Bjelovara, kao druga varijanta odvodnje otpadnih voda za pojedina područja grada Bjelovara. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Daruvara Grad Daruvar ima zadovoljavajuće rješenje odvodnje otpadnih voda i to samo za gradsko područje bez prigradskih naselja. Kanalizacijski sustav je mješovitog tipa koji se gradi od 1970. godine i do sada je izgrađeno približno 45 km glavnih kolektora, kolektora i sekundarne kanalizacijske mreže. Glavnina otpadnih voda se pročišćava na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 25.000 ES. Otpadne vode manjeg dijela sustava ispuštaju se na privremenom ispustu u vodotok Toplicu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=