Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 79 Prema podacima INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ukupna duljina naftovoda na području Bjelovarsko-bilogorske županije iznosi 235,7 km a smješteni su na području općina Šandrovac, Veliko Trojstvo, Štefanje, Severin te gradova Bjelovar i Čazma. Također, sjeverozapadnim dijelom Bjelovarsko-bilogorske županije položena je trasa dijela Jadranskog naftovoda JANAF-a (Sisak - Virje - Mađarska), sustava za međunarodni transport nafte u oba smjera, nazivnog promjera DN 700 mm – 28 u duljini 47,50 km. U posljednje vrijeme nastavljene su aktivnosti na izgradnji/zamjeni dijelova sustava, a što će trebati planirati i odnosnim prostornim planovima. Obnovljivi izvori energije Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije utvrđene su, još od njegova donošenja 2002. godine, odredbe kojima se gradovi i općine potiču na razmatranje mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije (OIE). Posljednjim (III.) Izmjenama i dopunama ovog Plana, donesenim 2009. godine, navedene odredbe koje se odnose na obnovljive izvore energije detaljnije su razrađene i terminološki usklađene sa novijim zakonima i propisima. Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije utvrđeni su opći uvjeti za planiranje postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, a lokacije postrojenja trebaju se odrediti prostornim planovima uređenja velikih gradova, gradova i općina. Izmjenama i dopunama prostornih planova uređenja općina i gradova rađenim poslije 2011. godine planiran je cijeli niz lokacija za izgradnju elektroenergetskih građevina, te su detaljno razrađene odredbe za provođenje kojima je omogućena izgradnja manjih građevina. Iste će međutim IV. Izmjenama i dopunama trebati bitno promijeniti, a obzirom na nagli razvoj djelatnosti, te odredbe „novog“ Zakona o prostornom uređenju, sa dijelom kojih važeći Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije nije usklađen. 4.3. OPSKRBA PITKOM VODOM I ODVODNJA OTPADNIH VODA 4.3.1. Sustav vodoopskrbe Opskrba vodom na području Bjelovarsko-bilogorske županije rješava se iz podzemnih i nadzemnih izvorišta s područja Županije ili izvan njega. Više planskih i projektnih dokumentacija rješavalo je razvitak vodoopskrbe na području Bjelovarsko-bilogorske- županije, a najznačajnije su: - “Planovi razvitka vodoopskrbe u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije” Hidroprojekt – ing , Zagreb, 1996. - “Projekt magistralnog vodoopskrbnog sustava Bjelovarsko bilogorske županije“, Hidroprojekting, Zagreb, 1999. - “Analiza i novelacija idejnog rješenja vodoopskrbnog sustava Bjelovar-Daruvar“, Hidroprojekting, Zagreb, 2003. U proteklom razdoblju izrađena je studija “Planovi razvitka vodoopskrbe u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije” (izrađena po Hidroprojekt – ing , Zagreb, 2010. godine) temeljena na već izrađenoj osnovnoj studiji iz 1996., obzirom da je u međuvremenu došlo do promjene u pogledu izgrađenosti vodoopskrbnih sustava i pogona kao i stanja izrađene projektne dokumentacije. U toj studiji se predlaže teritorijalna podjela vodoopskrbe kroz 6 distributivnih područja (Čazma, Bjelovar, Središnji dio županije, Garešnica, Grubišno Polje, Daruvar) koja će biti povezana sa kapitalnim objektima (magistralnim cjevovodima) Regionalnog vodoopskrbnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije. Trenutno su ta distribucijska područja fizički odvojena a povezivanjem sa magistralnim vodoopskrbnim cjevovodima biti će povezana sa svim susjednim županijama.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=