Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 3. Gospodarske djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 63 Organizirana i sustavna aktivnost na uređenju riječnih korita i odvodnji zemljišta sliva počinje tek 1956. godine, osnivanjem Vodne zajednice. Usvojena rješenja stupnja zaštite zaobalja (na 25, 50 i 100-godišnju veliku vodu) su identična onima na slivu Česme i Glogovnice, što je i normalno, budući da im je i autor isti. Cilj radova je: - obrana od poplava područja (izlijevanja iz korita vodotoka traju prosječno 21 dan godišnje), dimenzioniranjem proticajnih profila za protok velikih voda i formiranjem niveleta dna koje će spriječiti eroziju korita, - stvaranje uvjeta za melioraciju zemljišta i intenzivnije gospodarsko korištenje zaobalja. Do sada su na slivu Ilove i Pakre u Županiji izgrađene tri manje akumulacije, kod Daruvara, Podgarića, i Popovaca. Usprkos značajnim radovima uređenja korita vodotoka i iskopa melioracijskih kanala u prošlosti, stupanj izgrađenosti vodnogospodarskih objekata na slivu je oko 6 m uređenog vodotoka ili melioracijskog kanala na 1 ha slivne površine i jedan je od manjih na vodnom području sliva Save. Posljednja događanja su potvrdila da je uslijed nedovoljne izgrađenosti zaštitnih sustava Hrvatska ranjiva od bujičnih poplava na malim slivovima. Značajna ulaganja potrebna su na svim vodnim područjima, u izgradnju akumulacija, retencija, lateralnih kanala i odvodnih tunela za zaštitu od poplava na malim slivovima. Identificirani i za realizaciju predloženi projekti zaštite od štetnog djelovanja voda prema Nacrtu prijedloga Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije 2013.-2023. su na slivu Česme i Glogovnice: - Uređenje potoka Bjelovarska od km 5+300 do 10+000 na području grada Bjelovara (Grad Bjelovar); - Uređenje potoka Radničko naselje od km 0+000 do km 0+700 na području grada Bjelovara u cilju obrane od poplava (Grad Bjelovar); - Izgradnja kanala DK-026-1u mjestu Općevac u dužini od 0.15 km (Općina Čazma); - Zaštita naselja Donji Miklouš u slivu potoka Pećni Jarak od velikih voda (Općina Čazma); - Izgradnja pragova u koritu Česme, Severinske i Lipove u cilju stabilizacije koita i regulacije režima malih voda (Općine N. Rača i V. Grđevac); - Uređenje korita rijeke Česme i izgradnja obostranih nasipa na dionici od rkm 38+850 do rkm 46+591, dionica Siščani-Narta (Općina Štefanje); - Izgradnja akumulacije Martinac Trojstveni, brane s pratećim građevinama na vodotoku Dobrovita, desnom pritoku Bjelovarske, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i navodnjavanja (Općina Veliko trojstvo); - Rekonstrukcija nasipa na potoku Črnec i potoku Glogovnica na potezu južno od želj.pruge Vrbovec-Križevci (Općina Čazma); na slivu Ilove i Pakre: - Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim građevinama, na rijeci Ilovi kod naselja Mali Miletinac, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i Navodnjavanja (Općina Đulovac); - Regulacija vodotoka Bijela s izgradnjom oteretnog kanala za veliku vodu i regulacijom postojećeg korita od km 25+474 do km 28+411 u Siraču, u cilju obrane od poplava (Općina Sirač).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=