Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 3. Gospodarske djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 62 koje donose Hrvatske vode (provedbeni planovi), odredbe o donositelju i sadržaju logističkih planova za slučaj poplava koji određuju mjere sklanjanja i spašavanja, rad hitnih službi i drugih bitnih službi u uvjetima poplava, opskrba vodom, hranom i sl. (logistički planovi), odredbe o upravljanju obranom od poplava, s obvezama i pravima rukovoditelja obrane i poplava, odredbe o sustavu za obavješćivanje i upozoravanje i odredbe o sustavu veza. Državni plan obrane od poplava sadrži i mjere za obranu od leda na vodotocima. Stupnjevi obrane od poplava su preventivna, redovita i izvanredna. Preventivnu obranu od poplava čine radovi održavanja voda, dočim redovitu i izvanrednu obranu od poplava čine mjere koje se poduzimaju neposredno pred nastup opasnosti plavljenja, tijekom trajanja opasnosti i neposredno nakon prestanka te opasnosti u svrhu uspostave neškodljivog protoka voda. Poslovi redovite i izvanredne obrane od poplava, obrane od leda i zaštita od erozija i bujica hitna su služba kojom upravljaju Hrvatske vode. U Hrvatskim vodama ustrojen je Glavni centar obrane od poplava kao središnja ustrojbena jedinica za upravljanje obranom od poplava sukladno Državnom planu obrane od poplava (NN 84/2010). U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji rasprostiru se djelomično dva sliva koji su prirodno vezani i za područja susjednih županija. Sliv rijeka Česme i Glogovnice prostorno je vezan i za Zagrebačku županiju te Koprivničko-križevačku županiju, dok se sliv rijeka Ilove i Pakre širi na Sisačko-moslavačku županiju. Uređenje režima voda sliva rijeka Česme i Glogovnice Vodne zajednice osnovana je 1954. godine. Dvije godine kasnije ulazi intenzivno u radove na regulaciji Česme. Taj intenzivniji tempo izgradnje trajao je 10 godina i u to su vrijeme provođeni radovi gotovo duž cijelog toka od cca. 100 km. Zbog pomanjkanja novčanih sredstava, regulacijski radovi, općenito uzevši, nigdje nisu izvedeni u potpunosti. U razdoblju poslije 1979. godine napravljene su određene izmjene u koncepciji i kriterijima zaštite područja od velikih voda, što je uvjetovano uklapanjem zaštitnog sustava u slivu rijeke Česme na rješenje zaštite Srednjeg Posavlja i prilagođavanjem stupnja zaštite namjeni i načinu korištenja priobalnih površina. Tu se može govoriti o izdvajanju iz poplavnog pojasa, ponajprije površina koje se sada rabe kao ribnjaci, te potom manje površine kod Međurače i Čazme, ili one koje su branjene u sklopu radova motiviranih zaštitom od velikih voda komunalnih objekata na najnižem dijelu toka Česme (autocesta, željeznička pruga i sl.). Projektnim rješenjima predviđeni su slijedeći kriteriji zaštite: - naselja, industrijske zone i važne prometnice štite se od 100-godišnjih velikih voda; - poljoprivredne površine i ribnjaci štite se od 50-godišnjih velikih voda; - šumski areali štite se od 25-godišnjih velikih voda. U slivu rijeka Česme i Glogovnice na području Županije nalazi se izgrađena jedna manja akumulacija kod Mikleuša. Kao što je već rečeno, rijeka Česma regulirana je cijelim tokom. Zbog dugog razdoblja izvođenja radova, različitih kriterija i hidroloških elemenata koji su primjenjivani tijekom projektiranja regulacijskih radova, kao i načina održavanja vodotoka, realiziran je neujednačen stupanj izgrađenosti. Uređenje režima voda sliva rijeka Ilove i Pakre Početak vodno-gospodarskih aktivnosti na slivu Ilove i Pakre seže u 1897. godinu, kada je kod Pakračke Poljane (izvan Županije) izvršena regulacija korita za tzv. srednju vodu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=