Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. IV. PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM AKTIVNOSTI 2. Ocjena potrebe izrade novih i ili id postojećih dokumenata prostornog uređenja na razini BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 129 2. OCJENA POTREBE IZRADE NOVIH I/ILI IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA NA RAZINI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Izvješćem o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008.-2012. godine utvrđena je prioritetna obveza izrade novih dokumenata prostornog razvoja Republike Hrvatske. Kako su Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske doneseni još 1997., odnosno 1999. godine, a izmjene i dopune 2013. godine, perspektive prostornog razvoja Republike Hrvatske, promijenjeni kontekst prostornog razvoja i uvjeta korištenja prostora, kao i zakonske obveze uvjetuju izradu novih dokumenata prostornog razvoja Republike Hrvatske, kako zbog novih okolnosti, potrebe praćenja procesa i odgovora na pritiske na prostor, tako i zbog potrebnih usklađenja s EU pravilima. Važeći Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije izrađen je kao prvi i donesen 2001. godine. Kroz donošenje triju izmjena i dopuna rješavana su prioritetna prostornoplanska pitanja i zahtjevi, te korigirana prostornoplanska rješenja i usklađivana sa izmjenama zakona, potreba, zaštite prostora i stanja u prostoru. Plan će se vjerojatno mijenjati još najmanje dva puta (u tijeku je izrada i donošenje relativno obimnih IV. izmjena i dopuna kojim će se njegova primjenjivost nastojati produžiti bar do 2016. - 2017. godine i I. ciljanih izmjena i dopuna koje se rade zbog hitnosti). U okviru izrade i donošenja IV. izmjena i dopuna provest će se i postupci strateške procjene utjecaja plana na okoliš i ekološku mrežu, te usklađivanje s odredbama „novog“ Zakona o prostornom uređenju. U skladu s dokumentima prostornog razvoja Republike Hrvatske, te odredbama „novog“ Zakona o prostornom uređenju, najkasnije 2015. godine (ukoliko izrada i donošenje Državnog plana prostornog razvoja Republike Hrvatske dođe bar do faze javne rasprave) trebat će započeti izradu novog Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije. Novi Prostorni plan treba se temeljiti na najnovijim stručnim spoznajama, novim propisima i mjerama koje će proizići iz članstva Republike Hrvatske u EU, trendovima i procesima u prostoru, te na multidisciplinarnom pristupu izradi. Kao strateški dokument regionalnog razvoja trebao bi imati odlučujuću ulogu u usmjeravanju društvenog i gospodarskog razvoja Županije, te osigurati daljnje racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštitu prostora. Koliko se iz sadašnje perspektive može uočiti, u bližoj budućnosti neće biti potrebe za izradom drugih prostornih planova županijske razine, odnosno urbanističkih planova uređenja izdvojenih građevinskih područja izvan naselja za gospodarske i/ili javne namjene županijskog značaja. Obzirom da izrada novih prostornih planova uređenja općina i gradova ne može započeti prije dovođenja izrade i donošenja Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije bar do faze javne rasprave (vjerojatno 2017. godine), zbog potreba usklađenja važećih planova sa odredbama zakona, te izmijenjenim potrebama, zaštiti i stanju u prostoru, svaka općina morat će izraditi i dinijeti najmanje jedne, a grad vjerojatno i dvoje izmjene i dopune. Dinamika izrade i donošenja izmjena i dopuna prostornih planova uređenja općina i gradova, kao i drugih prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odredit će se Izvješćima o stanju u prostoru i preporukama za unaprjeđenje održivog razvoja gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske županije. Za potrebe izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije trebalo bi izraditi: - Rudarsko-geološku studiju, obzirom da je istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina (prvenstveno građevinskog kamena) jedna od potencijalno važnijih djelatnosti u prostoru više općina, te Grada Čazme, a da je u važećim prostornim planovima planirana na neujednačen i značaju neprimjeren način - Strateška studija procjene utjecaja plana na okoliš, obzirom da će u postupku izrade i donošenja IV. id PP BBŽ trebati provesti postupak strateške procjene utjecaja plana na okoliš.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=