Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. IV. PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM AKTIVNOSTI 1. Potrebe i i ograničenja održivog razvoja u prostoru BBŽ obzirom na sektorska opterećenja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 128 aktivnostima: stanovanju, kulturi, sportu, obrazovanju, zdravstvu i dr.), pa je već naprijed konstatirano da u ovom trenutku Bjelovarsko-bilogorska županija ne spada u grupu onih koje stanovništvu nude dobre gospodarsko-socijalne uvjete. Ograničavajući faktori razvitka leže prvenstveno u ljudskom faktoru, prometnoj izoliranosti i blizini metropolitanskog područja koje je više izvlačilo prirodne i proizvodne resurse, nego injektiralo poticajna sredstva za razvitak ovog prostora. Na taj način je jedan, prirodnim datostima relativno izdašan prostor države, neopravdano došao u stanje ispodprosječnih državnih gospodarskih rezultata. Pri tom treba naglasiti da su granice ekološke nosivosti sada pređene kod većine većih i nekoliko manjih vodotoka te u neposrednoj blizini nekoliko većih industrijskih postrojenja, a da je okoliš na području Županije u najvećem dijelu još relativno očuvan, što, ukoliko se adekvatno iskoristi može biti velika komparativna prednost u odnosu na pojedine dijelove Hrvatske i većinu zapadnoeuropskih zemalja. Jače izraženog sukoba interesa u Županiji gotovo da niti nema (bar sukoba nastalog usljed pojačanog interesa) izuzev u užim urbanim jezgrama Bjelovara i Daruvara (koje su kao takve zaštićene), te možda Čazme i Garešnice (koje nisu zaštićene), širim okolicama Bjelovara i Daruvara (izgradnja “spremišta” kljeti i vikendica) i uz postojeće državne i županijske ceste. Međutim, zadnjih dvadesetak godina pojačava se sukob društvenog i privatnog interesa na velikim depopulacijskim područjima koja ubrzano propadaju, a prostor se stihijski prenamjenjuje. Obzirom da su sadašnja demografska situacija i procesi u stvari rezultat dugogodišnjih utjecaja (prirodnih i stvorenih resursa, globalnih i lokalnih trendova-gospodarskih, socioloških,X) oni su i možda najbolji indikator stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja pojedinih prostora (velika većina demografski ugroženih prostora su ujedno i ruralna, brdsko-gorska ili nizinska šumsko-poplavna područja sa nerazvijenom mrežom naselja, funkcija i gospodarstva, perifernog položaja u odnosu na glavne pravce i središta razvoja, loše pokrivena infrastrukturom,X). Simulacije budućih demografskih kretanja pokazale su da će broj stanovnika Bjelovarsko-bilogorske županije i dalje opadati (brže nego Republike Hrvatske), te da će 119 764 stanovnika 2011. godine do 2021. godine pasti na oko 110 000, a 2031. godine možda i ispod 100 000. Odgovarajućim prostornoplanskim i drugim poticajnim mjerama mnogi naprijed navedeni ograničavajući faktori bi se vjerojatno mogli eliminirati ili bar smanjiti na prihvatljivi nivo, međutim kako su demografski procesi izrazito tromi i ciklički (za ostvarivanje vrlo malih pomaka potrebno je vrlo dugo vrijeme, a posljedice svakog poremećaja se iako manjim intenzitetom još dugo periodično ponavljaju) obzirom na sadašnju situaciju i procese, jedna od najvećih i teško savladivih prepreka ravnomjernijem razvoju Županije bit će upravo demografski faktor. Temeljem svega naprijed navedenog možemo konačno zaključiti, da bi se odgovarajućim prostornoplanskim usmjeravanjem razvitka (ali samo uz pretpostavku izlaska iz recesije, te definiranje i stvarno provođenje konkretnih instrumenata i mjera, te maksimalno korištenje sredstava iz fondova RH i EU) mogao ostvariti zadovoljavajući i relativno ravnomjeran razvoj prostora Županije, ali s tim da bi se neki prostori (prvenstveno naprijed navedena područja s vrlo velikim ograničenjima u razvoju) na žalost ipak morali “napustiti” (bar kao područja stalnog stanovanja), a poticajnim mjerama pokrenuti i ubrzati razvoj onih (ciljano odabranih) prostora, gdje bi se to moglo relativno racionalno pa eventualno i “brzo” ostvariti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=