Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 4. Provedba zaključaka, smjernica i kriterija iz prethodnog izvješća o stanju u prostoru _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 122 4.2. SMJERNICE IZRADE IZMJENA I DOPUNA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA U NADLEŽNOSTI ŽUPANIJE Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije za proteklo razdoblje utvrđena je potreba izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije, a zbog više razloga: - preispitivanja i definiranja konačne varijante obilaznice Bjelovara, - ucrtavanja konačnih trasa brzih cesta, - implementacije odredbi Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Plana gospodarenja otpadom Bjelovarsko-bilogorske županije, - valoriziranja eventualno novoproglašenih područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (Regionalni park Moslavačka gora, zaštićeni krajobrazi,X), te unošenje izmjena uzrokovanih istima, - preispitivanja sustava gospodarenja mineralnim sirovinama i usklađivanja planskih rješenja sa rezultatima istoga, - ažuriranja pojedinih segmenata energetskog sustava, - izmjene načina planiranja izgradnje izvan građevinskih područja. Izradom i donošenjem III. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije veći dio navedenih problema je razriješen, ali zbog nepostojanja Strategije iskorištavanja mineralnih sirovina (ili drugog ekvivalentnog dokumenta), planiranje istoga je provedeno na nekonzistentan i u konačnici (vjerojatno) neodgovarajući način. Zbog intervencije tadašnjeg MZOPUiG, u konačnoj fazi donošenja, uvrštene su i izmjene u području elektroničkih komunikacija, a u svrhu usklađivanja s u to vrijeme najnovijom zakonskom i podzakonskom regulativom. 4.3. SMJERNICE, PREPORUKE IZRADE STUDIJA I ANALIZA U NADLEŽNOSTI ŽUPANIJE Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije za proteklo razdoblje utvrđena je potreba izrade čitavog niza studija i stručnih podloga, potrebnih za izradu dokumenata prostornog uređenja u nadležnosti Županije, pa onda i gradova i općina, odnosno za detaljnije utvrđivanje elemenata pojedinih zahvata u prostoru: - plana intervencija u zaštiti okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, - studije zaštite prirodne baštine ili krajobrazne osnove županije, - studiju zaštite kulturne baštine, - demografske studije,X Isto tako, odredbama relativno velikog broja posebnih zakona utvrđena je obveza izrade sektorskih dokumenata za područje Bjelovarsko-bilogorske županije (strategija, planova, studija,X), a koji bi bili i podloga za izradu izmjena i dopuna prostornih planova na svim razinama. U proteklom razdoblju izrađen je manji dio istih, a koje su detaljnije analizirane u odnosnim poglavljima (prvenstveno 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ i 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja.). Zaključci su implementirani u izmjene i dopune prostornih planova koji su u to vrijeme izrađivane (i III. izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarskobilogorske županije), a ostale će poslužiti kao podloga i biti provjerene tijekom izrade i donošenja započete IV. izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije i drugih odnosnih prostornih planova.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=