Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 4. Provedba zaključaka, smjernica i kriterija iz prethodnog izvješća o stanju u prostoru _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 121 4. PROVEDBA ZAKLJUČAKA, SMJERNICA I KRITERIJA IZ PRETHODNOG IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru dokumenti su čija je izrada do 2007. godine bila propisana Zakonom o prostornom uređenju (N.N. br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04). Donošenjem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07, 38/09, 90/11, 50/12 i 55/12) ukida se obveza izrade Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i ostaje samo obveza izrade Izvješća o stanju u prostoru, kao četverogodišnjeg dokumenta praćenja stanja u prostoru na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. Do donošenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji Programom mjera određivala se izrada novih, odnosno izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornog uređenja, potreba pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata, te utvrđuje potrebu uređenja zemljišta, razinu uređenja zemljišta, izvore financiranja uređenja, te rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za planiranu namjenu. Program mjera donosio se za četverogodišnji period, s mogućnošću izmjene i dopune nakon dvije godine. Ovim se ograničavala mogućnost izrade prostorno-planskih dokumenata, kao i njihovih izmjena i dopuna. Po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji donošenje dokumenata prostornog uređenja, kao i izmjena i dopuna, propisano je Odlukom o izradi prostornog plana i nije više ovisna o važećem Izvješću o stanju u prostoru, a ujedno odgovornost nadležnih službi u slučaju nedonošenja i neobjavljivanja dokumenata praćenja stanja u prostoru nije propisana, pa se zakonski rokovi u većini slučaja ni ne poštuju. Za Bjelovarsko-bilogorsku županiju izrađena su i prihvaćena tri Izvješća o stanju u prostoru i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije, a posljednja za razdoblje od 2003. - 2007., odnosno 2006. - 2009. 4.1. SMJERNICE IZRADE NOVIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije za proteklo razdoblje nije predviđena izrada niti jednog novog prostornog plana županijske razine izuzev istoga (ali u daljnjoj budućnosti). Kao obveza je utvrđeno preispitivanje potrebe izrade prostornog plana područja posebnih obilježja za pojedina područja planirana za zaštitu temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode, ali iako je u međuvremenu proglašen Regionalni park Moslavačka gora, preispitivanje potrebe izrade nije provedeno, pa tako niti obveza izrade nije utvrđena. Prostornim planom i Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Bjelovarskobilogorske županije nije utvrđena obveza izrade niti jednog plana užeg područja, ali su utvrđene relativno detaljne smjernice i kriteriji, te preporuke za izradu istih (prvenstveno UPU-a središnjih dijelova gradskih i jače urbaniziranih ruralnih naselja - većinom sjedišta općina i gradove, te proizvodnih i poslovnih zona). Za područje Grada Bjelovara preporučeno je samo zadržavanje Generalnog urbanističkog plana, dok je procjena potrebe izrade UPU-a utvrđena samo načelno, te prepuštena Gradu Bjelovaru. Tijekom proteklog razdoblja izrađena su (na žalost) samo dva UPU-a središnjih dijelova naselja (Grubišno Polje i Sirač), a čemu je uz nedostatak sredstava možda i ponajviše razlog bio nedostatak odgovarajućih topografsko-katastarskih podloga. Za proizvodno-poslovne zone izrađeno je više UPU-a (Garešnica, Grubišno Polje, Severin, Sirač, Veliki Grđevac), a dio kojih je dijelom i realiziran.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=