Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 2. Provedba dokumenata prostornog uređenja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 116 Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja je donesen u svrhu ulaganja u području gradnje do 31.12.2013. godine izdavanjem Rješenja za građenje te akata za uporabu i uklanjanje građevina za koje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji izdaje lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta, a ne odnosi se na građevine za koje investitor ne raspolaže dokazom da ima pravo graditi u smislu ovog Zakona, koje se namjeravaju graditi u zaštićenom području, čije je građenje započeto bez odgovarajućeg akta nadležnog tijela. Tabela: 2.3. - 1 - t Broj izdanih pojedinačnih akata prostornog uređenja u BBŽ UKUPNO 2010. 2011. 2012. 2013. 2010. do 2013. Lokacijska dozvola 91 81 127 95 Rješenje o uvjetima građenja 82 101 288 217 Rješenje za građenje 13 4 2 7 Rješenje o izvedenom stanju 59 43 89 590 Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 26 18 149 125 godina NAZIV AKTA Izvor: BBŽ i GB 2.4. NEZAKONITA GRADNJA Nezakonita gradnja definira se kao gradnja bez ishođene propisane pravno tehničke dokumentacije. Ova pojava obilježava cijeli državni prostor, pa i prostor Bjelovarsko-bilogorske županije u proteklih pedeset i više godina. Pretežito se odnosi na građevine individualnog stanovanja i vlasništva, uglavnom izgradnjom kuća osobnim radom, u više faza i uz nepoštovanje propisa zbog nedostatka financijskih sredstava ili nerazvijene svijesti o potrebi poštivanja propisa, izvođenjem nezakonitih rekonstrukcija radi poboljšanja uvjeta stanovanja ponajprije u izgrađenim dijelovima građevinskih područja. Zaštita prostora od nezakonite gradnje u domeni je djelovanja građevinske inspekcije u okviru nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Za područje Bjelovarsko-bilogorske županije nadležna je Građevinska inspekcija - Područna jedinica u Bjelovaru - Odjel Bjelovarskobilogorske županije. Za promatrani period građevinska inspekcija donijela je ukupno 1012 rješenja propisana odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Jedinice lokalne samouprave u okviru svojih izvornih ovlasti neposredno odlučuju o planiranju i uređenju prostora, te su jedan od najvažnijih sudionika u procesu nastajanja i sprječavanja nelegalne gradnje. Međutim, većina tom problemu pristupa kao fenomenu kojim se treba baviti isključivo na državnoj razini i ne percipiraju potrebu analize uzroka i posljedica na uređenje prostora, te načina sprječavanja nelegalne gradnje na svom području. Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, koji je stupio na snagu 1.10.2007. godine, omogućen je jedan vid legalizacije – izdavanje akata o izvedenom stanju za građevine izgrađene bez odgovarajućih akata kojima se odobrava građenje, uz uvjet da su tako izgrađene građevine u skladu s prostornim planom koji se primjenjuje na području na kojem se nalaze. Primjenom ovog Zakona nije bilo moguće legalizirati značajan broj zgrada, pa je donesen poseban Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine. U 2012. godini donosi se novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. br. 86/12) kojim se prijašnji stavlja van snage.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=