Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 2. Provedba dokumenata prostornog uređenja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 115 2. PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 2.1. PROVEDBA PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Obveza praćenja provedbe Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije i njegovih Izmjena i dopuna određena je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Prostorni plan Županije provodi se, osim izravno kroz izdavanje odobrenja koja se prema posebnim propisima izdaju na temelju odredbi ovog Plana, još i kroz izradu i donošenje prostornih planova užih područja, odnosno kroz njihovu daljnju provedbu u gradovima i općinama Županije. U proteklom razdoblju svi Gradovi i Općine su donijeli prostorne planove uređenja za svoja područja, pa je sada prostor čitave Županije prekriven planovima „nove generacije“. Gotovo sve Općine i svi Gradovi donijeli su i izmjene i dopune tih planova zbog potreba koje su se pojavile u prostoru, zahtjeva investitora i izmjena odnosnih Zakona. Također, u proteklom razdoblju doneseni su i provedbeni planovi - urbanistički, detaljni i još važeći Generalni urbanistički planovi i njihove izmjene i dopune. Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije prati provedbu Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije kroz aktivno sudjelovanje u svim fazama izrade i donošenja prostornih planova užih područja čija je izrada i donošenje u nadležnosti gradova i općina, s tim da u izradi svih planova sudjeluje kroz savjetodavno-stručnu suradnju i davanje mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije, a u dijelu i kao izrađivač Prostornih planova Grada/Općine. Ova je aktivnost započela donošenjem Prostornog plana Županije, a nastavlja se kontinuirano kroz sve godine rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije. 2.2 NADZOR DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji postupanje urbanističke inspekcije uključuje provedbu nadzora nad dokumentima praćenja stanja u prostoru, nad izradom i donošenjem dokumenata prostornog uređenja, nad općim i pojedinačnim aktima prostornog uređenja, uvjetima rada osoba ovlaštenih za izradu dokumenata prostornog uređenja i postupanje u slučajevima kada se provedenim nadzorom utvrde određene nezakonitosti i/ili nepravilnosti. Inspekcijski postupak započinje povodom zahtjeva ili po službenoj dužnosti, a odnosi se najčešće na prostorni plan – doneseni plan ili postupak izrade i donošenja, zatim na lokacijsku dozvolu, rješenje o utvrđivanju građevne čestice, rješenje o zadržavanju objekata u prostoru, te akt o parcelaciji. Prema podacima Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, za područje Bjelovarsko-bilogorske županije, za razdoblje od 2009. do 2012. godine, u predmetima urbanističke inspekcije nisu donesena rješenja u smislu čl. 292. i 293. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a građevinska inspekcija donijela je ukupno 1012 rješenja propisana odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. 2.3. IZDAVANJE AKATA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA Akte za provedbu prostornih planova izdaje upravno tijelo županije i velikog grada nadležno za poslove prostornog uređenja. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije za izdavanje akata nadležan je Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije sa sjedištem u Bjelovaru i ispostavama u Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju, te Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara u Bjelovaru. Zakonom o prostornom uređenju i gradnji definirani su slijedeći akti: - direktni akti provedbe dokumenata prostornog uređenja, - uvjerenje o izgrađenosti do 15. veljače 1968. godine, - akti za građenje, - akti za uporabu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=