Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 1. Izrada dokumenata prostornog uređenja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 109 - elektroenergetskih građevina/obnovljivih izvora energije (bioplinskih elektrana, solarnih elektrana, vjetroelektrana,X), - zahvata izvan građevinskih područja (sportsko-rekreacijskih kompleksa i građevina, akumulacija, uzgajališta,X), - za pojedine zahvate u prostoru županijskog značaja ubrzati realizaciju omogućavanjem direktne provedbe Plana, - preispitati i po potrebi revidirati odredbe, smjernice i kriterije za planiranje pojedinih zahvata u prostoru lokalnog značaja, - temeljem pojedinačnih zahtijeva izmijeniti pojedina planska rješenja planirane: - autoceste, - produktovoda, - dalekovoda,X Tijekom postupka izrade i donošenja IV. id PP BBŽ trebat će provesti postupak strateške procjene utjecaja plana na okoliš i ocjene utjecaja plana na ekološku mrežu. Na svojoj 4. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije donijela je odluku o izradi I. ciljanih id PP BBŽ, a koje će se izraditi zbog: - izmjene odredbi, smjernica i kriterija za planiranje i planiranja elektroenergetskih i njima srodnih građevina na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Tijekom postupka izrade i donošenja I. ciljanih id PP BBŽ trebat će provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš i ocjene utjecaja plana na ekološku mrežu. 1.3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA - JLS (GRADOVA I OPĆINA) 1.3.1. Prostorni planovi uređenja općine ili grada Do danas su sve 23 jedinice lokalne samouprave na području Bjelovarsko-bilogorske županije donijele Prostorne planove uređenja Grada/Općine, dakle ispunile su zakonsku obvezu. Posljednjih je godina zabilježena izrada izmjena i dopuna tih planova, odnosno njihova prilagodba novijim prostornim zahtjevima i novo donesenim propisima. U nastavku se daje pregledan prikaz svih prostornih planova uređenja gradova/općina, kao i njihovih izmjena i dopuna, te izmjene i dopune koje su u postupku izrade na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Tabela: 1.3. - 1 - t Prostorni planovi uređenje gradova u BBŽ IZVORNIK I. i.d. II. i.d. III. i.d. 1 Bjelovar SGGB 11/03 SGGB 01/09 SGGB 08/13 2 Čazma SGGČ 28/03 SGGČ 19/06 SGGČ 30/11 SGGČ 18/12 IV. i.d. 3 Daruvar SGGD 08/04 SGGD 07/10 SGGD 05/12 4 Garešnica SGGG 07/03 SGGG 02/11 II. i.d. 5 Grubišno Polje SGGGP14/05 SGGGP 05/11 VAŽEĆI PLANOVI (PPUG) GRADOVI R.b. PLANOVI U POSTUPKU IZRADE Izvor podataka: Dokumentacija ZPU BBŽ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=