Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 1. Izrada dokumenata prostornog uređenja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 108 - u točki 6.3. Mjere i prioriteti za ostvarivanje ciljeva prostornog uređenja: „Lokacije za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, centara za gospodarenje otpadom i drugih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku određenih posebnim propisom, zadržati iz strateških prostornih planova užih područja.“ Sve smjernice Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske ugrađene su u Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije. Zakonom o prostornom uređenju utvrđena je obveza donošenja Državnog plana prostornog razvoja u roku dvije godine od njegova stupanja na snagu (01. siječnja 2016. godine). 1.2 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA - ŽUPANIJSKE RAZINE Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije temeljni je dokument prostornog uređenja regionalne razine, koji razrađuje načela prostornog uređenja i utvrđuje ciljeve prostornog razvoja, te organizaciju, zaštitu, korištenje i namjenu cjelokupnog županijskog prostora. Sadržajno, ovaj Plan pokriva široku lepezu informacija i podataka kroz analizu položaja, značajki i posebnosti županijskog prostora u odnosu na prostor i sustave Države, određuje relevantna polazišta u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Županije, sustav središnjih naselja regionalnog značenja, sustav razvojne regionalne infrastrukture, daje osnove za uređenje i zaštitu prostora, prostorna mjerila i smjernice za gospodarski razvoj, te očuvanje i unapređenje prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti, te mjere za unapređenje i zaštitu okoliša kao i druge elemente od važnosti za Županiju. Prostorni plan Županije je (po „starom“ Zakonu o prostornom uređenju i gradnji) prvi i temeljni prostorni plan na ljestvici dokumenata prostornog uređenja, te kao takav prenosi odredbe Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske na planski jezik i prostorno ograničava i konkretizira opće i posebne postavke, pa zbog toga predstavlja plan užeg područja i podliježe usklađenju sa dokumentima šireg područja (Države). Isto tako on je i prostorni plan šireg područja koji se istovremeno sastoji od više užih područja (gradova i općina) što znači da mora skrbiti o zajedničkim elementima te cjeline i stvoriti uvjete za planiranje na razini gradova i općina, to jest ima usmjeravajuću, kontrolnu i usklađujuću funkciju (što je posebno važno obzirom na izuzetno male veličine nekih općina i eventualne parcijalne interese istih). Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije donesen je na sjednici Županijske skupštine održanoj 03. travnja 2001. godine. Prve i druge Izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarskobilogorske županije donesene su 2004. godine, a treće Izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije donesene su 2009. godine. U 2012.-oj godini započeta je izrada četvrtih Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarskobilogorske županije, objavom Odluke o izradi 14. ožujka 2012. godine. Izradi IV. id PP BBŽ pristupilo se zbog usklađivanja i prilagođavanja pojedinih rješenja Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu „Plana“) važećim zakonskim okvirima, te otklanjanja uočenih nedostataka, a kako bi se omogućila zaštita i uređenje prostora sukladni planiranom razvoju Bjelovarsko-bilogorske županije. IV. id PP BBŽ treba prvenstveno: - uskladiti Plan sa „novim“ odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, - uskladiti Plan sa drugim „novim“ zakonima i propisima, - uskladiti Plan sa „novim“ stručnim podlogama i sektorskim dokumentima, - preispitati i po potrebi revidirati postojeća rješenja; - gospodarenja otpadom, - istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, - iskorištavanja termalnih voda, - navodnjavanja i melioracija, - odvodnje otpadnih voda,X - preispitati i po potrebi revidirati postojeću podjelu zahvata u prostoru na županijski i lokalni značaj, a posebice;

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=