Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 1. Izrada dokumenata prostornog uređenja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 107 1. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA Prostorno uređenje temelji se na sveobuhvatnoj prirodi prostornog planiranja u odnosu na planiranje pojedinih gospodarskih područja, na uvažavanju opće prihvaćenih načela zaštite prostora, znanstvenih i stručnih spoznaja i najbolje prakse, te na poštivanju međunarodnih smjernica i dokumenata u području prostornog uređenja. Dokumenti prostornog uređenja s obzirom na namjenu jesu strateški i provedbeni, a s obzirom na razinu donošenja dijele se na: - dokumente prostornog uređenja državne razine, a to su Strategija prostornog razvoja RH, Državni plan prostornog razvoja, prostorni plan nacionalnog parka, prostorni plan parka prirode i drugi prostorni planovi područja posebnih obilježja čija je obveza donošenja propisana Državnim planom, te urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za gospodarsku i/ili javnu namjenu državnog značaja, - dokumente prostornog uređenja područne (regionalne) razine, a to su Prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba i urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za gospodarsku i/ili javnu namjenu županijskog značaja, - dokumente prostornog uređenja lokalne razine, a to su Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine, generalni urbanistički plan i urbanistički plan uređenja. Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju učinkovitost prostornog uređenja Države osiguravaju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, te predstavnička i izvršna tijela jedinica lokalne i područne samouprave, donošenjem dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata određenih Zakonom. 1.1. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA - DRŽAVNE RAZINE Dokumenti prostornog uređenja državne razine po „novom“ Zakonu o prostornom uređenju (N.N. broj 153/13) nisu doneseni, a sukladno Zakonu o prostornom uređenju (N.N. broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (N.N. broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) temeljni dokumenti gospodarenja prostorom, prostornog razvoja i planiranja na razini Države su: - Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske (srpanj 1997. god., Izmjene i dopune N.N. broj 76/13), - Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (N.N. broj 50/99 i 76/13). Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske izrađeni su za cjeloviti prostor RH, a time obuhvaćaju i cjelokupni prostor Bjelovarskobilogorske županije. Izvornici navedenih dokumenata izrađeni su 1997. godine, odnosno 1999. godine, a 2013. godine izrađena je izmjena i dopuna istih na način da se u Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske (navodimo samo izmjene i dopune koje se odnose poimence na područja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji): - u točki 3.1.1. Cestovni promet, između ostalog, prioriteti do 2015. (2020.) godine su: brza cesta Vrbovec – Bjelovar – Novigrad Podravski, - u točki 3.1.2. Željeznički promet, između ostalog, prioriteti do 2015. (2020.) godine su: izgradnja nove jednokolosiječne željezničke pruge Sveti Ivan Žabno – Gradec (željeznička pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno – Bjelovar), - u točki 3.2.1. Proizvodni energetski sustavi: odrediti potencijalne lokacije za podzemno skladištenje plina temeljem obavljenih istražnih radova i izrađenih projekata (između ostalog Grubišno Polje). „S gledišta prostornog uređenja i osiguranja uvjeta u prostoru, smjernice za uspostavu sustava kao vjetroelektrana, sunčanih energana, malih hidroelektrana i drugih energana manjih snaga za lokalne potrebe treba ugraditi u županijske prostorne planove uz uvažavanje očuvanja prostora i krajolika te osiguranja potrebnog biološkog minimuma vode i protoka za druge svrhe.“

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=