Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 6. Obvezni prostorni pokazatelji _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 101 0,66 D. Pomorski promet 1. 2. 3. Broj luka prema vrsti Površina kopnenog dijela luke Luke nautičkog turizma prema broju vezova - - - MPPI E. Riječni promet 1. 2. Broj riječnih luka prema veličini i rijeci Klasa i duljina plovnih putova - - MPPI F. Elektroničke komunikacije 1. Broj postojećih baznih stanica na 100 stanovnika 0,07/100 st. HAKOM 3.2 . ENERGETSKA INFRASTRUKTU RA A. Opskrba električnom energijom 1. Duljina elektroopskrbnih – vodova prema vrsti: -visokonaponski -srednjenaponski -niskonaponski km 115,8 1434,0 2010,8 HEP 2. Udio elektroopskrbnih vodova prema vrsti: -visokonaponski -srednjenaponski -niskonaponski % 3,3 40,3 56,4 B. Opskrba plinom 1. Duljina plinovoda po vrstama: -magistralni -lokalni Km 191,64 809,56 PLINACR O lok.distr. 2. Udio prema vrsti plinovoda -magistralni -lokalni % 19,0 80,6 C. Opskrba naftom 1. Duljina naftovoda 283,2 km JANAF, INA 3.3 . OPSKRBA VODOM I ODVODNJA OTPADNIH VODA A. Opskrba pitkom i tehnološkom vodom 1. Duljina javne vodoopskrbne mreže: -magistralni -lokalni km 178,0 - HRV. VODE lok.distr. PPŽ PPUO/G 2. Potrošnja pitke vode - B. Pročišćavanje otpadnih voda 1. 2. Duljina kanalizacijske mreže Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda – broj i kapacitet - - HRV. VODE, lok.distr. 3.4 . GOSPODARENJ E OTPADOM Odlagališta otpada 1. 2. Broj i površina odlagališta prema vrsti -aktivna -zatvorena Sanacija neuređenih odlagališta (broj, površina) 5 6 5 AZO JLS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=