Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 96 Strateška procjena obvezno se provodi za: - strategije, planove i programe, uključujući njihove značajne izmjene i dopune koji se donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) te na lokalnoj razini za velike gradove, iz područja: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja otpadom i vodnoga gospodarstva kada daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš, - strategije, planove i programe, uključujući njihove značajne izmjene i dopune čija se provedba financira iz sredstava Europske unije, - za prostorni plan županije, prostorni plan Grada Zagreba i velikoga grada, uključujući njihove značajne izmjene i dopune, - za prostorne planove nacionalnih parkova, parkova prirode i planova posebnih obilježja uključujući njihove značajne izmjene i dopune. Procjenom utjecaja zahvata na okoliš prepoznaje se, opisuje i ocjenjuje, na prikladan način, utjecaj zahvata na okoliš, tako da se utvrđuje mogući izravni i neizravni utjecaj zahvata na: tlo, vodu, more, zrak, šumu, klimu, ljude, biljni i životinjski svijet, prirodne vrijednosti, krajobraz, materijalnu imovinu, kulturnu baštinu, uzimajući u obzir njihove međuodnose. Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine” broj 64/08, 67/09, 80/2013) propisani su zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš. Određuju se zahvati koji su u nadležnosti Ministarstva te nadležnog upravnog tijela u županiji odnosno u Gradu Zagrebu. Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš temelji se na pojedinačnim ispitivanjima i/ili kriterijima propisanim Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Okolišna dozvola se izdaje nakon izdavanja rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, a istom se utvrđuju se mjere zaštite tla, zraka, voda, mora, te ako to lokacija postrojenja uvjetuje, ostalih sastavnica okoliša, u okviru propisanih najboljih raspoloživih tehnika. Sve navedene mjere moraju proizlaziti iz karakteristika tehnoloških procesa opisanih u zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole. Postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš vođeni na županijskoj razini, za koje je Rješenjima utvrđeno da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbe programa praćenja stanja okoliša: - Namjeravani zahvat: Regulacija vodotoka Bijela od km 25+573,31 do 28+316,53; Nositelj zahvata: Hrvatske vode, VGO za vodno područje sliva Save, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/09-01/1; Ur. Broj: 2103/1-09-12-77) od 8.11.2012. Postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš vođeni od nadležnog ministarstva, za koje je Rješenjima utvrđeno da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbe programa praćenja stanja okoliša: - Namjeravani zahvat: istočna obilaznica grada Bjelovara; Nositelj zahvata: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vočinina 3; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/08-02/76; Ur. Broj: 531-14-1-08-09-3) od 2. rujna 2009. - Namjeravani zahvat: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena maksimalnog kapaciteta 220 000 m³/god. na eksploatacijskom polju „Batinjska rijeka” površine 20,99 ha, Općina Đulovac; Nositelj zahvata: INTER-PROMET d.o.o. iz Sirača; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/10-02/37; Ur. Broj: 531-14-1-1-15-10-13) od 28. rujna 2010. - Namjeravani zahvat: eksploatacija ciglarske gline na eksploatacijskom polju „Garešnica”, Grad Garešnica; Nositelj zahvata: Finag d.d., Petra Svačića bb, 43 280 Garešnica; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/09-02/96; Ur. Broj: 531-14-1-1-15-11-15) od 16. svibnja 2011.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=