Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 95 - zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza, - sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, - sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, - trajna uporaba prirodnih dobara, - racionalno korištenje energije i poticanje uporabe obnovljivih izvora energije, - uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša, - poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti, - ostvarenje održive proizvodnje i potrošnje, - napuštanje i nadomještanje uporabe opasnih i štetnih tvari, - održivo korištenje prirodnih dobara, - osiguranje i razvoj dugoročne održivosti, - unaprjeđenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša. Ciljevi se postižu primjenom načela zaštite okoliša i instrumenta zaštite okoliša propisanih Zakonom o zaštiti okoliša i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona. Zaštita okoliša provodi se kroz izradu i donošenje prostornih planova i njihovu primjenu. Kod izrade prostornih planova i kod donošenja odluka u skladu s propisom kojim se uređuje prostorno uređenje, potrebno je definirati prostorni plan kao instrument zaštite okoliša uz ciljeve sprječavanja onečišćavanja okoliša i ograničavanja posljedica onečišćenja, posebno prilikom određivanja lokacija za nova postrojenja, utvrđivanja promjena nastalih na postojećim postrojenjima i planiranja novih građevina kao što su prometnice, javne površine, stambena područja. Prilikom izrade prostornih planova, osim drugih obveza propisanih ovim Zakonom, mora se uzimati u obzir i udaljenost između postrojenja i stambenih zona, javnih mjesta i ekološki značajnih područja te korištenje dodatnih mjera od strane postojećih postrojenja, a sve radi izbjegavanja povećane opasnosti za ljudsko zdravlje, materijalna dobra i okoliš. Svrha im je već u ranoj fazi prostornog planiranja sagledati sa svih aspekata mogućnosti, kvalitete i zahtjeve određenog prostora te ih sukladno tome uskladiti s namjeravanim zahvatima u prostoru. Okoliš se štiti i Zakonom definiranom Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/2008, 80/2013), Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš Narodne novine 64/2008, 67/2009, 80/2013, Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 114/2008, 80/2013, 8/2014) i drugim propisima: strateška procjena utjecaja na okoliš, procjena utjecaja zahvata na okoliš, ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (za postrojenja), okolišnom dozvolom i sl. Strateška procjena je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana i programa. Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije, osobito u vezi s varijantnim rješenjima plana i programa, postupak davanja mišljenja povjerenstva, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja tijela jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija, ako su bile obvezne sukladno zakonu, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana ili programa. Strateška procjena se provodi tijekom izrade nacrta prijedloga plana i programa prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak donošenja. Strateška procjena provodi se na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom. Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz plan i program i obuhvaća sve potrebne podatke, obrazloženja i opise u tekstualnom i gračkom obliku. Strateškom studijom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana ili programa uključujući varijantna rješenja koja uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat toga plana i programa.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=