Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 94 Kartografski prikaz: 5.1. - 1 - k Ekološka mreža, područja Natura 2000 Izvor podataka: Državni zavod za zaštitu prirode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarskobilogorske županije osnovana je prema odredbama članka 72. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj: 70/05), članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97 i 47/99), članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije na 18. sjednici održanoj 31.03.2008. godine. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarskobilogorske županije obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja, prirodnih vrijednosti i dijelova Nacionalne ekološke mreže, područja Natura 2000 u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja. 5.2. ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA Okoliš je dobro od interesa za Republiku hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu („Narodne novine“ broj 80/2013). Okoliš je prirodno i svako drugo okruženje organizama i njihovih zajednica uključivo i čovjeka koje omogućuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, more, vode, tlo, zemljina kamena kora, energija te materijalna dobra i kulturna baština kao dio okruženja koje je stvorio čovjek; svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja. Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu: - zaštita života i zdravlja ljudi, - zaštita biljnog i životinjskog svijeta, georaznolikosti, bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti, - zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša, - zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=