Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 93 Spomenik parkovne arhitekture: - Julijev park u Daruvaru, - Park grofa Antuna Jankovića, - Park na Trgu Eugena Kvaternika u Bjelovaru, - Stablo hrasta lužnjaka kod crkve u Tomašici. Unutar ekološke mreže, područja Natura 2000 niti jedna aktivnost nije zabranjena. Za nove razvojne planove i zahvate koji mogu imati utjecaj na područja unutar ekološke mreže provodi se postupak prethodne ocjene prihvatljivosti kako bi se ustanovilo može li daljnji razvoj plana ili projekta biti dopušten ili ne. Najvažniji mehanizam zaštite područja ekološke mreže jest postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu svih planova, programa i zahvata koji mogu imati značajan utjecaj na područja ekološke mreže (OPPPZEM). EU direktive propisuju da se kod odabira područja za mrežu NATURA 2000 trebaju koristiti isključivo stručni kriteriji, ne uzimajući u obzir društveno-gospodarsku problematiku. Na prvi pogled to može djelovati čudno, s obzirom na postavku da se u tim područjima potiče suživot čovjeka i prirode. Međutim, postupak se odvija na sljedeći način: odabrati područja koja su najvrjednija za ugrožene vrste i staništa, uključiti ih u ekološku mrežu i zatim osigurati što skladniji razvoj ljudskih djelatnosti kroz mehanizme upravljanja područjem i ocjenjivanja prihvatljivosti pojedinih planova i zahvata na ekološku mrežu NATURA 2000. Ove mehanizme propisuje članak 6. Direktive o staništima, a jednako se primjenjuju i na područja važna za ptice. Taj članak kaže da je za sve planove (primjerice planove upravljanja prirodnim dobrima, prostorne planove, strateške dokumente), kao i za sve pojedinačne zahvate za koje nije moguće sa sigurnošću isključiti negativan utjecaj na ciljne vrste i staništa te na cjelovitost NATURA područja, obvezno provesti postupak ocjene prihvatljivosti. Nije važno da li je zahvat smješten u samom NATURA području ili izvan njega, bitno je sagledati njegov mogući utjecaj. Tako primjerice regulacija rijeke uzvodno može imati posljedični utjecaj na područje ekološke mreže (ciljne vrste i staništa) kilometrima nizvodno. Postupak ocjene već je ugrađen u hrvatsko zakonodavstvo, a odnosi se na nacionalnu ekološku mrežu. Za plan i program za koji je zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša propisana strateška procjena, te za plan i program za koji je potreba strateške procjene utvrđena u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Glavna ocjena plana ili programa provodi se u okviru postupka strateške procjene. Kroz prethodnu ocjenu predloženi zahvat se 'skenira' i procjenjuje se da li je moguće isključiti njegov negativan utjecaj na ekološku mrežu, područja Natura 2000. Ako je zaključeno da utjecaj neće biti značajan, plan ili zahvat se može odmah odobriti, iako će se obavljati na području ekološke mreže, području Natura 2000. Plan ili zahvat koji može imati značajan utjecaj na područje ekološke mreže, od podnositelja zahtjeva traži se da promijeni zahvat u cilju otklanjanja tih utjecaja ili da razmotri alternativna rješenja koja ne bi imala negativan utjecaj na to područje. Ako ne postoje alternativna rješenja, a zahvat ili plan se smatra prijeko potrebnim, odnosno ustanovljen je prevladavajući javni interes, tada može biti nastavljen pod uvjetom da su dogovoreni odgovarajući kompenzacijski uvjeti kojima se osigurava povezanost i cjelovitost ekološke mreže, područja Natura 2000. Ako se na području ekološke mreže nalazi stanišni tip i/ili svojta iz Popisa posebno ugroženih i značajnih stanišnih tipova i svojti, prevladavajući javni interes zbog kojega se prihvaća planirani zahvat može se odnositi samo na zaštitu zdravlja ljudi i javnu sigurnost, ili na uspostavljanje bitno povoljnijih uvjeta od primarne važnosti za okoliš, ili na druge imperativne razloge prevladavajućega javnog interesa, o čemu rješenje donosi Vlada Republike Hrvatske uz obavezno prethodno pribavljeno mišljenje Europske komisije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=