Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A-62 Postojeći kanalizacijski sustav priključen je putem dva glavna kolektora na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je smješten u jugo-zapadnom dijelu grada. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izgrađen je 1973. godine, a u pogon je pušten 1975. godine. Projektiran je na temelju opterećenja cca 23.000 ekvivalentnih stanovnika, što ne zadovoljava trenutne potrebe i nije u mogućnosti pročistiti sve otpadne vode prikupljene odvodnim sustavom grada Daruvara. Čazma Grad Čazma ima izgrađenu kanalizacijsku mrežu mješovitog tipa, prima oborinske, sanitarne otpadne vode i tehnološke otpadne vode iz pojedinih industrija. Kanalizacijske cijevi su uglavnom betonske, promjera 400 mm. Kolektor “A” uz potok Bukovina prikuplja sve otpadne vode sa južnog dijela grada Čazme sa ispuštanjem u prirodni recipijent potok Bukovinu. Kanalizacijska mreža ima dva ispusta sa kontrolnim revizionim oknima i to: - kontrolno mjerno okno na kolektoru “A” prije ispusta u recipijent potok Bukovinu - kontrolno mjerno okno na ispustu kanalizacije u recipijent Česmu Količine otpadnih voda za sada se mjere procjenom, dok se kontrolna mjerna okna ne urede. Izgradnjom novih stambenih objekata proširuje se parcijalno i kanalizacijska mreža, koja već danas ne zadovoljava potrebe. Pokrivenost područja grada Čazma je svega 35-40%, što pokriva samo grad Čazmu, dok ostala naselja koja gravitiraju gradu Čazmi nemaju izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Postoji cjelovito koncepcijsko riješenje odvodnje otpadnih voda sa dva planirana kolektora “B” i “C” i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Garešnica Grad Garešnica ima izgrađen sustav odvodnje mješovitog tipa, koji odvodi oborinske, sanitarne i tehnološke otpadne vode, ukupne dužine 21,0 km. Kolektori “A” i “B”, dužine 8,0 km, skupljaju otpadne vode i odvode ih preko pročistača u prirodni recipijent vodotok Šovica. Grad ima izgrađen ptočistač, čija je prva faza projektirana i izvedena za 7.000 ES, a druga faza koja je projektirana za daljnjih 7.000 ES još nije izvedena. Pokrivenost gradskog područja sustavom odvodnje otpadnih voda je cca. 70%. Grubišno Polje Grad Grubišno Polje ima slabo razvijeni sustav odvodnje oborinskih voda. Kanalizacijska mreža je izgrađena tek u dužini 2,0 km i mješovitog je tipa, što znači da odvodi oborinske, sanitarne i tehnološke otpadne vode. Sve otpadne vode se skupljaju putem kolektora, ukupne dužina 2,8 km, koje odvode u prirodni recipijent vodotok Šovarnica Veliki Zdenci Unutar pogona “Zdenka” d.d., Veliki Zdenci, izgrađen je pročistač za potrebe pročišćavanja tehnoloških voda.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=