Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A-61 Ovakvo stanje izgrađenosti ne zadovoljava potrebe grada. Kolektor je na cijelom potezu gdje funkcionira kao otvoreni kanal, veliki zagađivač okoliša i potencijalni izvor mogućih zaraza za okolno stanovništvo. Kolektoru “C” gravitira područje istočno od vodotoka Bjelovace. Ovaj kolektor postoji samo u koncepcijskom rješenju, što znači da nije izgrađen. Kolektor “D”, kojem gravitira područje zapadno od vodotoka Plavnice, je neizgrađen i egzistira samo u koncepcijskom rješenju. Osim ovih kolektorskih kanala 1.reda u sustavu javne odvodnje imamo i nekoliko kolektorskih kanala 2.reda. To su kanali koji su u funkciji odvodnje jednog šireg gradskog područja, a utiču u jedan od glavnih kolektora. Na istočnoj strani gradskog područja to su kanali B-1, B-2, B-3, B-4 i B-5 koji su izgrađeni kao zatvoreni kanali i u funkciji su, te kanal B-6 koji je djelomično izgrađen kao zatvoreni kanal, a djelomično kao otvoreni. Na mjestima priključivanja ovih kanala na kolektor “B” predviđeni su kišni preljevi i odušni kanali kojima se kolektor “B” rasterećuje od atmosferskih voda odvodeći ih direktno u recipijent Bjelovacku. Odušni kanali trenutno funkcioniraju kao otvoreni kanali, što u današnje vijeme odudara od prevladavajućih principa zaštite okoliša. Na zapadnoj strani gradskog područja takav je kolektor 2.reda kanal A-1. Ovaj kanal je u funkciji kao zatvoreni u duljini od cca. 2,7 km kroz gradsko područje, da bi na svom nizvodnom kraju uticao u otvoreni kanal kojim se otpadne vode odvode u zapadni recipijent vodotok Plavnicu. Osim ovih kolektorskih kanala koji čine okosnicu sustava javne odvodnje, tu su još i zatvoreni kanali manjeg profila, locirani uzduž gradskih ulica, formirajući tako gradsku kanalizacijsku mrežu. Ukupna duljina svih kanala gradskog kanalizacijskog sustava (zatvorenog tipa) iznosi cca. 52 km, od čega na kolektorske kanale otpada cca. 15 km. U ovu duljinu nije uračunato cca. 5 km otvorenih melioracijskih kanala kojima se nadopunjuje (privremeno) sustav javne odvodnje grada Bjelovara. Stupanj izgrađenosti sustava javne odvodnje grada Bjelovara je slijedeći: - Od ukupno potrebnih cca. 35 km kolektorskih kanala danas je izgrađeno cca. 15 km koji su u funkciji kao zatvoreni kanali. Stupanj izgrađenosti kolektorskih kanala je dakle oko 40%. - Ukupno potrebna duljina odušnih kanala koja iznosi 2,4 km izgrađeno je kao zatvoreni kanal odgovarajućeg profila svega 100 m, što znači da je stupanj izgrađenosti 4%. - Prema projekcijama razvoja grada, utemeljenoj na GUP-u grada Bjelovara, potrebno bi bilo cca. 80 km kanala kanalizacijske mreže kako bi se zadovoljile potrebe u bližoj i daljoj budućnosti. Od toga je izgrađeno cca. 32 km, pa iz toga proizlazi da je stupanj izgrađenosti kanalizacijske mreže oko 40%. Grad ima uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koji s pripadajućom opremom, instalacijama i automatikom omogućuje da se postigne stupanj (efekt) pročišćavanja između 70% i 90% uz pretpostavku da su svi objekti u ispravnom stanju i da se rukovanje pogonom obavlja kvalitetno. Procjenjuje se da je stupanj izgrađenosti sustava oko 25%, izraženo kroz financijske pokazatelje, što znači da bi se paralelno s razvojem grada i industrije trebao dograđivati i uređaj za pročišćavanje, kako bi svojim kapacitetom i tehnološkim mogućnostima odgovarao potrebama grada i zaštite vodotokova Bjelovacke i Česme. Daruvar Grad Daruvar ima zadovoljavajuće rješenje odvodnje otpadnih voda i to samo za gradsko područje bez prigradskih naselja. Kanalizacijski sustav je mješovitog tipa koji se gradi od 1970. godine i do sada je izgrađeno približno 28 km glavnih kolektora, kolektora i sekundarne kanalizacijske mreže. Pokrivenost grada odvodnim sustavom iznosi približno 80-85% grada, a na isti je priključeno cca 2.000 domaćinstva i 300 privrednih subjekata među kojima su i najveći zagađivači (Pivovara, Mesna industrija, Irida). Od prigradskih naselja sa područja grada, djelomično je riješena odvodnja u dijelu Bjelovarske ulice naselja Donji Daruvar, te sjeverno-istočni dio naselja Vrbovac.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=