Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A-59 Vodoopskrbni sustav Đulovca Vodoopskrbni sustav Đulovca temelji se na vodi izvora koji se nalazi na području zaseoka Puklica, a čiji se kapacitet procjenjuje s oko 7 l/s. Voda se iz crpilišta transportira putem tlačnog cjevovoda u vodospremnik, te malim profilima do potrošača u središnjem dijelu naselja Đulovac i Puklica, sa granicama prema Katincima i Krivaji. Broj stanovnika u dijelu općine sa izgrađenim vodovodom je 54% ili 2.553 stanovnika. Vodoopskrbni sustav Velikih i Malih Bastaja Ovaj vodoopskrbni sustav temelji se na korištenju vode izvora južno od sela Škodinovac kapaciteta 7 l/s, od čega se danas za potrebe sustava koristi samo manji dio raspoloživih količina. Sistem vodoopskrbe se sastoji od vodospremnika i PVC cijevnog materijala malih profila, kojim se gravitacionim putem omogućuje snabdijevanje potrošača vodom. Vodoopskrbna zona “Grubišno Polje – Garešnica” Vodoopskrbni sustav Garešnice Ovaj vodoopskrbni sustav se zasniva na korištenju podzemne vode koja se zahvaća putem tri bušena zdenca i daje ukupnu izdašnost izvora od 20 l/s. Vodoopskrbni sustav se sastoji od uređaja za kondicioniranje, gdje se obavlja ispravka kakvoće vode. Nakon kondicioniranja voda se otprema tlačnim cjevovodom u periferno smještene vodospremnike. Postojeći instalirani kapaciteti zahvata i opskrbnog sustava zadovoljavaju današnje potrebe 5.797 stanovnika na 52% područja. Vodoopskrbni sustav Hercegovca Opskrba vodom naselja Hercegovac i Velika Trnava temelji se na korištenju podzemne vode zahvaćene putem bušenog zdenca na lokaciji zapadnog dijela naselja kapaciteta oko 10 l/s. Zahvaćena voda se transportira putem crpki i tlačno-opskrbnog cjevovoda u vodotoranj, te dalje PVC cijevnim materijalom do potrošača. Vodoopskrbni sustav Veliki Zdenaci-Grubišno Polje Vodoopskrbni sustav Veliki Zdenaci-Grubišno Polje jedinstvena je funkcionalna cjelina, iako se temelji na dva neovisna izvora. Na području Velikih i Malih Zdenaca izgrađena su tri bušena zdenca kapaciteta 32 l/s iz kojih se voda crpkama transportira u vodotoranj volumena V=500 m3. Na području Grubišnog Polja, južno od središnjeg dijela naselja, izvedena su tri bušena zdenca kapaciteta Q=32 l/s iz kojih se voda crpkama transportira u vodotoranj volumena V=200 m3. Vodovodna mreža je izvedena od različitih profila te opskrbljuje oko 6.000 stanovnika. Vodoopskrbna zona “Bjelovar” Vodoopskrbna zona “Bjelovar” nema vlastitih izvora pitke vode, već koristi izvorišta susjedne Koprivničko-križevačke županije. Vodoopskrbni sustav obuhvaća praktički samo vodovod užeg područja grada Bjelovara, koji se temelji na korištenju podzemne vode na lokaciji “Delovi” kapaciteta Q=180 l/s. Voda se zahvaća putem dva bušena zdenca i transportira na uređaje za kondicioniranje (lokacija Javorovac), gdje se obavlja deferizacija i dezinfekcija. Nakon kondicioniranja voda se otprema pomoću crpki u vodospremnik “Rudnik” volumena V = 2100 m3. Iz vodospremnika voda gravitacionim cjevovodom putuje u glavni opskrbni vodospremnik “Kupinovac” volumena V=4.000 m3. Izgradnjom vodovoda za Novigrad Podravski s vezom na rezervoar “Rudnik” umanjit će se raspoloživa količina vode za sustav Bjelovar za 12-15 l/s. Danas se putem sustava Bjelovar opskrbljuje oko 26.000-27.000 stanovnika, što je približno 70% stanovništva bivše općine Bjelovar.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=