Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.3. Područja pretežitih djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –39 Većina privatnih šuma prevedena je u šume niskog uzgojnog oblika ili panjače koje služe za proizvodnju ogrjevnog drveta. Zastupljene su i umjetno podignute šume bagrema koje se sijeku svakih 4 do 5 godina za vinogradarsko kolje, a obnavljaju se također iz panja. U zadnje vrijeme u strukturu privatnih šuma unose se i četinjače. Rezultat takvog generalnog odnosa prema privatnoj šumi je totalna degradacija šumskih površina, tako da će prevođenje u više uzgojne oblike zahtijevati dugotrajna radna i novčana ulaganja. Podaci za državne šume predstavljaju sažetak za našu županiju iz “Šumsko gospodarske osnove područja” sa važnošću 1996. – 2035. godine, dok su podaci za privatne šume na bazi procijenjenih i oskudnih podataka iz Županije. Prikaz površina shodno načinu i razdiobi prema namjeni : OBRASLO NEOBRASLO ( ha ) NEPLODNO UKUPNO ( ha ) proizvodno neproizv. ( ha ) ( ha ) Gospodarske šume 77 795,03 1 492,79 1 591,37 1 634,51 82 513,70 99,1 Zaštitne šume 222,51 222,51 0,2 Šume posebne namjene 518,39 518.39 0,7 UKUPNO 78 535,93 1 492,37 1 591,37 1 634,51 83 254,60 100 % 94,3 1,8 1,9 2 100 VRSTA ŠUMA % (izvor : “Studija stanja šuma i šumskog zemljišta Bjelovarsko-bilogorske županije“) 3.3.3.1. Šumsko zemljište Poštujući visinsku zonalnost fitocenoza, opis šumskog zemljišta (tla), također se prikazuje po tipovima tala, opadajući prema staništima najmanje nadmorske visine naše županije : - Odjel automorfnih tala rendzina ranker distrična smeđa tla eutrična smeđa tla smeđe tlo na vapnencu i dolomitu crnica lesivirano tlo koluvijalna tla - Odjel hidromorfnih tala aluvijalno fluvijalna tla pseudoglej pseudo glej – glej euglejna tla ¸Površinska zastupljenost ovih 12 tipova tala za potrebe ovog prikaza, može se dati samo vrlo grubo i informativno, jedino u vidu približnog prostornog učešća pedohora. Prema tome imamo slijedeći raspored šumskih pedohora : - Lesivirano tlo – pseudoglej – euglej – aluvijalna tla cca. 40% - Lesivirano tlo – smeđa tla – koluvijalno tlo cca. 40% - Rendzina – ranker – crnica – smeđa tla – lesivirano tlo – koluvijalno tlo cca. 20%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=