Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura ____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –67 Obzirom na pet gradova i osamnaest općina na području Županije koji bi trebali osigurati prihvatljivo postupanje s komunalnim otpadom, te njihove većinom ograničene financijske mogućnosti, Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije bila je predviđena izrada Studije načina postupanja sa otpadom na području Bjelovarsko-bilogorske županije (sa prijedlogom lokacija odlagališta komunalnog otpada, te posebnim osvrtom na racionalnost riješenja), a koja za sada nije niti naručena. Zbog kritičnog stanja u postupanju s otpadom, Ured za prostorno uređenje, stambenokomunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša izradio je “Pregled postupanja s otpadom na području Bjelovarsko-bilogorske županije”. 3.4.6.1. Komunalni otpad Sadašnji “sustav” postupanja s komunalnim otpadom proizašao je iz starog teritorijalnopolitičkog ustrojstva: pet “bivših” općina sa pet komunalnih poduzeća koja su organizirano prikupljala komunalni otpad sa šireg područja naselja u kojima su bila sjedišta općina i odlagala ga na (izuzev Garešnice) kontrolirana, ali neodgovarajuće uređena odlagališta. Ostala veća naselja su obično imala odlukom mjesne zajednice određena mjesta (najčešće nekontrolirana i neuređena) na koja su stanovnici pojedinačno odvozili otpad, a stanovnici ostalih naselja su se “snalazili” spaljivanjem i odlaganjem otpada na brojne manje divlje deponije. Danas se na području Županije skupljanjem i odlaganjem komunalnog otpada bavi pet pravnih osoba: - “Darkom” d.o.o. Daruvar Za sada pokriva veći dio područja Grada Daruvara i manji dio područja Općine Sirač. Otpad se odlaže na kontrolirano, ali neodgovarajuće uređeno odlagalište. - “Komunalac” d.o.o. Bjelovar Za sada pokriva područje Grada Bjelovara, Općine Veliko Trojstvo i dijelove općina Kapela, Rovišće i Šandrovac, a u planu je pokrivanje i područja općina Nova Rača, Severin, Velika Pisanica i Zrinski Topolovac. Otpad se odlaže na novouređeno odlagalište “Doline” koje zadovoljava sve standarde. - “Komunalac” s.p.o. Garešnica Za sada pokriva dijelove područja Grada Garešnice, te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica. Otpad se odlaže na uređeno odlagalište koje zadovoljava sve standarde, osim zaštite od procjednih voda. - “Komunalac” d.o.o. Grubišno Polje Za sada pokriva dijelove područja Grada Grubišnog Polja i Općine Veliki Grđevac. Otpad se odlaže na kontrolirano, ali neodgovarajuće uređeno odlagalište. - “Zavižan” d.o.o. Čazma Za sada pokriva veći dio područja Grada Čazme. Otpad se odlaže na kontrolirano, ali neodgovarajuće uređeno odlagalište. Organizirani odvoz riješen je u svih pet gradova (sa stvarno pokrivenih 91% naselja i 68% domaćinstava) i devet od osamnaest općina (sa stvarno pokrivenih 25% naselja i 19% domaćinstava). Ukupno je na području Županije organiziranim odvozom pokriveno 44%naselja i 49% domaćinstava.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=