Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e S A D R Ž A J _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje III 3.4.3. Elektroopskrba A - 63 3.4.4. Plinoopskrba A - 64 3.4.5. Groblja A - 66 3.4.6. Zbrinjavanje otpada A - 66 3.5. Objekti javnog standarda A - 70 3.5.1. Obrazovanje A - 70 3.5.2. Zdravstvo i socijalna skrb A - 75 3.5.3. Uprava i administracija A - 78 3.5.4. Kultura i tehnička kultura A - 79 3.5.5. Sport i rekreacija A - 82 3.6. Zaštita okoliša, prirodne i kulturne baštine A - 85 3.6.1. Okoliš A - 85 3.6.2. Krajobraz A - 89 3.6.3. Prirodna baština A - 92 3.6.4. Kulturna baština A - 97 4. Obveze iz Programa prostornog uređenja Države i ocjena postojećih prostornih planova A - 99 4.1. Obveze iz Programa prostornog uređenja Države A - 99 4.1.1. Osnovna načela i ciljevi prostornog uređenja A - 99 4.1.2. Stanovništvo i demografske promjene A - 99 4.1.3. Sustav naselja A - 99 4.1.4. Objekti javnog standarda A - 100 4.1.5. Infrastrukturni i vodnogospodarski sustavi A - 101 4.1.6. Gospodarske djelatnosti u prostoru A - 103 4.1.7. Zaštita posebnih vrijednosti prostora i okoliša A - 104 4.2. Ocjena postojećih prostornih planova A - 106 4.2.1. Uvod A - 106 4.2.2. Stanovništvo i demografske promjene A - 106 4.2.3. Sustav naselja A - 107 4.2.4. Objekti javnog standarda A - 107 4.2.5. Infrastrukturni i vodnogospodarski sustavi A - 108 4.2.6. Šumarstvo A - 109 4.2.7. Turizam A - 110 4.2.8. Zaštita posebnih vrijednosti prostora i okoliša A - 110 5. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje A - 111 B. C I L J E V I P R O S T O R N O G R A Z V O J A I U R E Đ E N J A B - 1 1. Ciljevi prostornog razvoja regionalnog, državnog i međunarodnog značaja B - 1 1.1. Glavni prostorno-razvojni ciljevi i prioriteti B - 1 1.2. Razvoj gradova i naselja posebnih funkcija B - 1

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=