Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-57 Pri tome posebnu pažnju treba obratiti na kultivirane krajolike (naročito na ratom zahvaćenim područjima) koji su najugroženiji i najnezaštićeniji, vizurno istaknuta područja te točke i poteze značajne za panoramske vrijednosti krajolika. 5.1.2.2. Tlo i vode Na kartografskom prikazu broj 3. “Uvijeti korištenja, uređenja i zaštite prostora” prikazana su područja posebnih ograničenja u korištenju obzirom na karakteristike tla: - područja najvećeg intenziteta korištenja, - seizmički aktivna područja, - aktivna i moguća klizišta i odroni, - pretežito nestabilna područja, - istražni prostori mineralnih sirovina, - vodonosna područja, - vodozaštitna područja i - vodotoci s planiranim kategorijama vode. Detaljni prikaz ograničenja i smjernice za korištenje područja s posebnim ograničenjima (naročito pri utvrđivanju građevinskih područja i izgradnji građevina) dati su po pojedinim tematskim cjelinama. 5.2. POSEBNE MJERE UREĐENJA I ZAŠTITE 5.2.1. Uređenje zemljišta Obzirom na nedostatne raspoložive podatke i upitne potrebe, rentabilnosti i popratne pojave hidromelioracija poljoprivrednog tla, te utjecaj imovinko-pravnog statusa i nerješen stav Države prema planskom pošumljavanju dijela poljoprivrednog tla, isto je staknuto tek kao problem koji hitno treba rješavati. Pri tom je potrebno zbog započetih procesa stihijkog zarastanja poljoprivrednog tla u nekvalitetne šumske vrste, naročito hitno započeti s planskim pošumljavanjem istoga. Smjernice su dane po tematskim cjelinama. 5.2.2. Uređenje ugroženih područja Na kartografskom prikazu broj 3. “Uvijeti korištenja, uređenja i zaštite prostora” prikazana su područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite obzirom na ugroženost. Obzirom na karakter Županije, te posljedice Domovinskog rata posebno su izraženi problemi: - ratnim djelovanjima oštećenih seoskih cjelina za koje su predviđene mjere od rekonstrukcije, preoblikovanja, pa do prenamjene, ovisno o karakteristikama i okružju pojedinog naselja, - područja cjelina i dijelova ugroženog okoliša; - tla (pretežito minama) i - voda i vodotoka (zbog nerješene odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda), - napuštenih odlagališta otpada i - napuštenih eksploatacijskih polja. Detaljni prikaz oštećenja i ugroženosti, te smjernice za korištenje (naročito pri utvrđivanju građevinskih područja i izgradnji građevina) dati su po pojedinim tematskim cjelinama. 5.2.3. Planske mjere zaštite Planske mjere zaštite odnosno potreba izrade prostornih planova i procjene utjecaja na okoliš detaljno su obrađene po pojedinim tematskim cjelinama i u poglavlju 11.1. Odredbi za provođenje.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=