Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-55 Pregled kulturnih dobara po vrsti i značaju: KULTURNO UKUPNO UKUPNO SVE DOBRO REGISTR. PR. ZAŠT. EVIDENT. REGISTR. PR. ZAŠT. EVIDENT. UKUPNO Kulturna dobra ……………………… svega 59 15 131 205 28 14 419 461 666 Krajolici-krajobrazne cjeline ….. sveukupno 0 0 8 8 0 0 0 0 8 Kulturni krajolici 5 5 0 0 5 Kultivirani krajolici 3 3 0 0 3 Spomenička područja i cjeline . sveukupno 7 1 23 31 4 1 245 250 281 Povijesna naselja i dijelovi naselja . ukupno 1 1 6 8 1 0 41 42 50 Naselja gradskih obilježja 1 1 2 1 2 3 5 Naselja gradsko-seoskih obilježja 0 1 1 1 Naselja seoskih obilježja 6 6 38 38 44 Arheološki lokaliteti i zone ……….. ukupno 6 0 14 20 0 0 197 197 217 Povijesno memorijalna područja … ukupno 0 0 0 0 3 1 4 8 8 Groblja 0 1 1 2 4 4 Spomen područja 0 2 2 4 4 Vrtna i parkovna arhitektura ……… ukupno 3 3 3 3 6 Građevinski sklopovi …………. sveukupno 2 0 3 5 1 0 7 8 13 Pojedinačna kulturna dobra ….. sveukupno 50 14 97 161 23 13 167 203 364 Sakralne građevine ……………….. ukupno 27 7 65 99 2 6 89 97 196 Crkve 21 6 21 48 1 4 15 20 68 Filijalne crkve i kapele 6 1 33 40 1 2 58 61 101 Poklonci, zvonare, kalvarije, raspela, pilovi 11 11 16 16 27 Civilne građevine …………………. ukupno 19 7 29 55 0 5 78 83 138 Stambene građevine 3 1 11 15 14 14 29 Građevine javne namjene 16 6 14 36 5 44 49 85 Gospodarske građevine 4 4 20 20 24 Fortifikacijske građevine …………. ukupno 4 0 1 5 0 0 0 0 5 Inženjerske građevine …………….. ukupno 0 0 2 2 0 0 0 0 2 Spomen objekti …………………… ukupno 0 0 0 0 21 2 0 23 23 LOKALNI ZNAČAJ NACION. I REGION. ZNAČAJ Sa prostorno-planerskog stanovišta kao najznačajniji za prostorni plan ove razine ocjenjeni su kulturni (i kultivirani) krajolici svih kategorija, te spomenička područja i cjeline svih vrsta i kategorija. Shodno tome su i sve planske postavke provjeravane i prema utjecaju na iste. Izrazitiji sukobi interesa zaštite kulturnih dobara s jedne strane i pojedinih korisnika prostora s druge, a koje treba pokušati definitivno razriješiti tijekom izrade PPUO/G-a zamječeni su: - na području evidentiranog kulturnog krajolika I. kategorije Ravna Gora-Papuk zbog iskorištavanja mineralnih sirovina, izgradnje gospodarskih i infrastrukturnih građevina, - u praktički svim ruralnim dijelovima županije (pa tako i na podrućjima evidentiranih kulturnih krajolika I. i II. kategorije) zbog bitnih izmjena standarda življenja i načina poljoprivredne proizvodnje, te zanemarivanja tradicijskog graditeljstva (na područjima s negativnim demografskim procesima i zbog zapuštanja i zarastanja u šumsku vegetaciju voćnjaka, vinograda, pašnjaka i drugih poljoprivrednih površina, te nestajanja dijelova pa i čitavih naselja), - u prigradskim zonama praktički svih gradskih naselja zbog diskontinuiteta u povjesnom razvoju i promjena morfologije naselja, preizgrađenosti i neadekvatne izgradnje. Privremeno riješenje (do izrade PPUO/G-a ili registriranja kulturnih dobara) pokušalo se iznaći ograničavanjem i uvjetovanjem nove izgradnje kroz odredbe za provođenje ovog Plana. Shodno gore navedenom, nadležni konzervatorski odjel bi prioritetno trebao prići registriraciji svih evidentiranih krajolika, povijesnih naselja i dijelova naselja (analizi i vrednovanju svih njegovih sastavnica, zoniranju i definiranju konzervatorskih smjernica i mjera uređenja i zaštite) te pojedinačnih kulturnih dobara nacionalnog i regionalnog značaja. Planom nije utvrđena obveza izrade nijednog prostornog plana područja posebnih obilježja i urbanističkog plana uređenja. Tokom postupka registracije treba još jedanput preispitati eventualnu potrebu izrade prostornih planova područja posebnih obilježja za kulturne krajolike (posebno kulturnog krajolika I. kategorije “Ravna gora-Papuk”) i urbanističkih planova uređenja za pojedina povjesna naselja i dijelove naselja.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=