Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-36 Daruvar. vinogradi (regionalno značenje - II. kategorija) evidentirano SPOMENIČKA PODRUČJA I CJELINE Povjesna naselja i dijelovi naselja Naselja gradskih obilježja Grad Bjelovar Bjelovar zaštićena gradska jezgra R 473 Grad Čazma Čazma zaštićena gradska jezgra R 814 Grad Daruvar Daruvar zaštićena gradska jezgra P 03-15/1-87 Grad Garešnica Garešnica središte naselja “L” oblika i ambijent oko crkve sa župnim dvorom i nizom prizemnica prema središtu naselja evidentirano Grad G. Polje Grubišno Polje središte naselja uz crkvu i niz pojedinačnih parcela evidentirano Naselja gradsko-seoskih obilježja Općina V. Grđevac Veliki Grđevac uže središte naselja uz crkvu evidentirano Naselja seoskih obilježja Grad Bjelovar Novi Pavljani središte naselja evidentirano Tomaš središnji prostor naselja evidentirano Grad Čazma Cerina dio naselja,mala cjelina seoskih obilježja, od kapele do raskrižja na sjeveru evidentirano Gornji Draganec uže središte naselja,uz crkvu, župni dvor i staru školu evidentirano Pobjenik veći dio naselja, povijesna matrica, središte uz kapelu i odvojak prema jugu sa tradicijskom arhitekturom evidentirano Vrtlinska dio naselja uz crkvu i potez tradicijske arhitekture južnog odvojka naselja evidentirano Grad Garešnica Gornji Uljanik povijesna matrica naselja, tradicijski objekti sa pripadajućim im parcelama evidentirano Hrastovac planirana matrica naselja i tradicijska organizacija parcela, ujednačena arhitektura evidentirano Kaniška Iva matrica naselja, niz tradicijske ruralne arhitekture sa kapelom na uzvišenju evidentirano Tomašica ruralna cjelina uz crkvu i župni dvor sa nizom tradicijskih parcela evidentirano Uljanik mala cjelina seoskih obilježja uz pravoslavnu crkvu sa prizemnicama historicističkih obilježja evidentirano Veliki Pašijan središte naselja uz kapelu i školu, mala ambijentalna cjelina upotpunjena tradicijskom arhitekturom evidentirano Veliko Vukovje povijesna matrica naselja sa tradicijskom organizacijom parcela i središnjim prostorom oko crkve evidentirano Grad G. Polje Ivanovo Selo planirana matrica naselja, sa vrijednim prostorom za javne sadržaje. Prostor je neizgrađen do kraja, ali planiran kao takav evidentirano

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=