Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-35 Zbog sadašnjeg stanja i negativnih procesa prioritetno bi trebalo pokrenuti postupak proglašavanja zaštite planiranih spomenika parkovne arhitekture i Zaštićenog krajolika “Šuma Česma i šaranski ribnjaci”. Planom se nije ni pokušalo odrediti eventualne posebne rezervate, iako ih je prostornim planovima (bivših) općina bilo evidentirano čak dvanaest (pretežito šumske vegetacije). Isto je odlučeno i zbog već spomenutog proteklog vremenskog razdoblja, ali prvenstveno temeljem obilaska nekolicine lokaliteta i razgovora sa predstavnicima Uprave šuma Bjelovar. Obzirom da se posebni rezervati osnivaju u cilju zaštite jedne ili više neizmjenjenih sastojina i praćenja njihovog prirodnog razvoja, sa što je moguće manjim utjecajem čovjeka, pri izradi Krajobrazne osnove i prostornih planova gradova i općina posebnu pažnju treba obratiti na do sada relativno nepristupačne i gospodarski neatraktivne dijelove šuma Papuka i Ravne gore (Moslavačke gore i Bilogore) koji su stoga sačuvali neizmjenjene ili neznatno izmjenjene dijelove prirode. U strukturi rezervata šumske vegetacije trebale bi biti zastupljene sve šumske zajednice. Obzirom na dosadašnja iskustva i Planom evidentirane zaštićene dijelove prirode Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije treba osnovati jednu javnu ustanovu koja bi upravljala svim zaštićenim dijelovima prirode na području Županije (obavljala djelatnost zaštite,održavanja i promicanja zaštićenih dijelova i druge djelatnosti utvrđene aktom o osnivanju i statutom). Planom nije utvrđena obveza izrade nijednog prostornog plana područja posebnih obilježja. Tokom postupka proglašavanja zaštite treba još jedanput preispitati eventualnu potrebu izrade za zaštićene krajolike Šuma Međuvođe i ribnjaci Kaniška Iva (i Pakračka Poljana), Šuma Česma i šaranski ribnjaci te Petrov vrh. Prilikom izrade prostornih planova gradova i općina treba posebno paziti na usklađivanje odredbi vezanih na zaštićene krajolike obzirom da se u pravilu prostiru na područjima više gradova/općina. 5.1.1.2. Kulturna baština Za potrebe izrade ovog Plana korištena je "Konzervatorska podloga za Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije" (Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Konzervatorski odjel Zagreb, Zagreb 2001. godine). Kulturna dobra zaštićena (registrirana i preventivno zaštićena ) i predložena za zaštitu (evidentirana) temeljem odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara prikazana su na kartografskom prikazu broj 3 “Uvjeti korištenja i zaštite prostora” i kartogramu broj 7 "Područja posebnih uvjeta korištenja - kulturna baština", te poimence navedena u donjem pregledu. Pregled spomeničkih skupina inventariziranih na području županije: (napomena: kulturna dobra nacionalnog i regionalnog značenja) KRAJOLICI Kulturni krajolik Ravna Gora-Papuk (nacionalno značenje - I. kategorija) evidentirano Moslavačka gora (regionalno značenje - II. kategorija) evidentirano Bilogora - Papuk (regionalno značenje - II. kategorija) evidentirano Dolina rijeke Česme (regionalno značenje - II. kategorija) evidentirano Dolina rijeke Ilove (regionalno značenje - II. kategorija) evidentirano Kultivirani krajolik Ribnjaci Ilove (regionalno značenje - II. kategorija) evidentirano Ribnjaci Česme (regionalno značenje - II. kategorija) evidentirano

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=