Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 7. Postupanje s otpadom _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-68 Ovih pet lokacija za smještaj uređenih odlagališta otpada predložene su za daljnju razradu u prostornim planovima uređenja općina i gradova. Smatramo da je ovaj broj odlagališta za sada optimalan. Postojeća nekontrolirana i divlja odlagališta potrebno je sanirati prema zakonskim odredbama i zatvoriti. Dio nekontroliranih odlagališta, koja za to imaju uvjete, može se koristiti kao prikupljališta i skladišta otpada, naročito u prijelaznom periodu do postizanja konačnih dogovora između općina i gradova i uspostave uređenih odlagališta. Osim ovakve uspostave zajedničkog koncepta gospodarenja otpadom na području Županije potrebno je pokrenuti i projekt selektivnog prikupljanja otpada da bi se produžio vijek trajanja uređenih odlagališta. U protivnom ona bi bila nepotrebno popunjena korisnim i, što je još važnije, opasnim otpadom iz domaćinstava. U ovu svrhu bilo bi dobro uz odlagališta otpada planirati kompostane (u prvoj fazi nereaktorske, a kasnije reaktorske s kontejnerima) i građevine za obradu otpada, a problem korisnog i opasnog otpada riješiti putem koncesionara. Pošto se pri ovakvom rješavanju zbrinjavanja otpada radi o većim investicijama, potrebno je utvrditi opravdanost i isplativost svakog rješenja s obzirom na proizvedene količine otpada i cijenu koštanja. 7.2. NEOPASNI TEHNOLOŠKI OTPAD Zakonska je obveza Županija da na svom području ustroje zbrinjavanje neopasnog tehnološkog otpada, pa je u tu svrhu na području Bjelovarsko-bilogorske županije potrebno pokrenuti izradu cjelovite koncepcije zbrinjavanja neopasnog tehnološkog otpada. Katastrom emisija u okoliš moguće je pratiti otpad u oko 180 tvrtki, te kod većih ustanova i obrtnika, što nije dovoljno jer ne obuhvaća sve proizvođače otpada. Sadašnjim je načinom zbrinjavanja prepušteno proizvođačima otpada da ga sami i zbrinu, što dovodi do stihijskog i neadekvatnog skladištenja i odlaganja. Iskoristivi dio ovog otpada šalje se od proizvođača k obrađivačima na preradu, a ostali otpad zbrinjava se na razne načine. Dok Županija ne osigura provođenje mjera postupanja s neopasnim tehnološkim otpadom, preporuka je ovog plana da se isti odlaže na odlagališta komunalnog otpada, gdje bi se koristio kao pokrivka za zatrpavanje, a sukladno sporazumu s jedinicama lokalne samouprave. Također, na području Županije potrebno je predvidjeti i jednu lokaciju za odlagalište inertnog otpada na kojoj bi bilo moguće predobraditi ovakav otpad. Preporuka je da se za potencijalnu lokaciju izabere prostor napuštene ciglane u Velikom Grđevcu. 7.3. OPASNI OTPAD Na području Bjelovarsko-bilogorske županije nema izrazitih proizvođača opasnih otpada, ali pedesetak registriranih tvrtki proizvodi ga u manjim količinama. Sav prijavljeni otpad skladišti se na propisani način i veći dio zbrinjava izvan prostora Županije. Znatne količine neprijavljenog opasnog otpada i gotovo sav opasan otpad iz domaćinstava zbrinjava se na nepropisan i za okoliš štetan način, zbog otežane kontrole, "štednje" i nepostojanja stanovništvu prihvatljivog načina organiziranog prikupljanja malih količina opasnog otpada. Mjere za zbrinjavanje opasnog otpada na razini Države predviđaju da se na području Županije uspostavi jedan središnji objekt za prihvat i predobradu i tri sabirana mjesta za opasni otpad. Programom prostornog uređenja Države date su načelne lokacije, sukladno potrebnom broju po županijama, a njihove stvarne lokacije biti će utvrđivane kroz posebne studije i odgovarajuće dokumente prostornog uređenja. Lokacija za smještaj objekta za prihvat i predobradu predviđena je na području Bjelovara, a sabirna mjesta na području Čazme, Daruvara i Nove Rače, gdje se stvaralo najviše opasnog otpada.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=