Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 7. Postupanje s otpadom _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-67 7. POSTUPANJE S OTPADOM 7.1. KOMUNALNI OTPAD Na području Županije organiziranim je odvozom komunalnog otpada pokriveno tek 44% naselja i 49% domaćinstava, a na uređena odlagališta odvozi se otpad iz 28% naselja i 32% domaćinstava. Ovi podaci govore da je u rješavanju problema zbrinjavanja komunalnog otpada najhitnije potrebno obuhvatiti cijelo područje Županije organiziranim odvozom otpada, te postojeća odlagališta urediti prema zakonskim odrednicama. Na taj bi se način smanjio broj nekontroliranih i "divljih" odlagališta i spriječilo daljnje zagađivanje i neadekvatno korištenje prostora. Zakonska je obveza gradova i općina da provedu mjere za zbrinjavanje komunalnog otpada. Uvažavajući načela racionalnog i dobrog gospodarenja prostorom, te teritorijalnog i ekonomski opravdanog pristupa, opredjeljenje je da svi gradovi i općine zajednički riješe problem zbrinjavanja komunalnog otpada. U tu svrhu uspostavilo bi se pet lokacija za uređena odlagališta, uz gradove Bjelovar, Daruvar, Čazmu, Garešnicu i Grubišno Polje. Gradovi su veći izvor otpada, na njihovim područjima već postoje kontrolirana odlagališta, imaju odgovarajuću infrastrukturu za potrebe odlagališta, pa se ovakav izbor nameće kao najbolje rješenje, uz potrebu da se sva postojeća kontrolirana odlagališta i odgovarajuće urede prema zakonom propisanim mjerama do 1. 1. 2002. godine. Grad Bjelovar ima novouređeno odlagalište Doline sa odgovarajućom uporabnom dozvolom i tehničkim rješenjima sukladnim standardima za ovaj tip odlagališta, koje se može prihvatiti kao jedna od pet predviđenih lokacija. Pored ovog postoje još dva napuštena odlagališta otpada. To su odlagališta Grginac, za koje je izrađen projekt sanacije i započeti su radovi na sanaciji, i Kozarevac koji je nedavno zatvoren i za kojeg još treba izraditi plan zatvaranja i sanacije. Grad Čazma ima potpuno neuređeno, kontrolirano odlagalište Široke livade na mjestu gdje je veliki utjecaj na površinske vode i kakvoću življenja u dijelu naselja, pa se predviđa njegovo zatvaranje i sanacija. Za odabir novih lokacija za smještaj odlagališta izrađena je studija po kojoj su slijedeće lokacije izabrane kao najpovoljnije i kao potencijalne uvrštene u plan: - Grabine kod Draganca, - Živice, južno od Vagovine, - Prevalje, jugozapadno od Cerine, - Bok, južno od Palančana, - Široke livade, oko 300 m od postojeće lokacije, - Mala Suhaja, istočno od Suhaje. Ove lokacije treba dalje ispitati i odabrati jednu za smještaj odlagališta koje će tehničkim rješenjima zadovoljiti postavljene standarde. Grad Daruvar posjeduje veliko neuređeno odlagalište Cerik koje prema Studiji utjecaja na okoliš zadovoljava svojom lokacijom, ali je potrebna njegova sanacija s produljenjem vijeka trajanja do 2020. godine. Grad Garešnica ima uređeno odlagalište Velika Mlinska s uporabnom dozvolom, ali će i na njemu trebati obaviti korekcije, prije svega u zaštiti voda. Osim ovog ima još jedno napušteno odlagalište koje treba sanirati i zatvoriti. Grad Grubišno Polje odvozi otpad na kontrolirano odlagalište Prdavac koje kao vjerojatna lokacija ostaje i dalje, ali mu je potrebna sanacija i uređenje sukladno postavljenim standardima za ovaj tip odlagališta.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=