Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 2. Organizacija, osnovna namjena i korištenje prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-6 Lokaliteti su relativno povoljno razmješteni (u blizini gradova), a prilikom planiranja eventualnih značajnijih kapaciteta treba voditi računa o vrijednostima krajolika, te utvrditi potrebu izrade Studije utjecaja na okoliš. 2.1.2.6. Posebna namjena Na području Županije četiri su značajnije postojeće površine posebne namjene koje su prikazane samo simbolom. Površinom je najveći centar za obuku Gakovo koji je lociran u području “ostalog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta” i gospodarskih šuma, kojima se gospodari po Osnovi o gospodarenju šuma, te za sada nema većeg utjecaja na širu okolinu. Površinom su znatno manji, ali zbog izrazito nepovoljnih posljedica na razvoj grada Bjelovara znatno važniji, vojarna i poligon Vojnović, te pojedini manji lokaliteti unutar samog naselja. Tijekom izrade Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara i Generalnog urbanističkog plana treba razmotriti eventualne mogućnosti dislociranja ili bar minimaliziranja negativnih utjecaja. 2.2. PROSTORI ZA RAZVOJ PROMETNE I DRUGE INFRASTRUKTURE 2.2.1. Promet Infrastrukturni sustavi, a naročito prometni, su veliki korisnici i potrošači prostora. Ceste i pruge svih kategorija sada zauzimaju cca 0,8% ukupne površine Županije. Planom su planirana tri nova koridora za izgradnju brzih cesta predviđenih i Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske; - spoj Podravine sa Zagrebom (Zagreb - Sveta Helena) - Vrbovec - Bjelovar - Virovitica, - Moslavačko-pokupski smjer (Karlovac - Petrinja - Sisak) - Kutina - Garešnica - Grubišno Polje - Virovitica, - Pakračko-okučanski smjer (Stara Gradiška - Okučani) - Pakrac - Daruvar - Grubišno Polje. Koridori su (kao i koridor obilaznice grada Bjelovara) planirani temeljem podataka iz prostornih planova (bivših) općina, te su kao takvi relativno točno određeni. Trase pojedinih dionica bi tijekom izrade prostornih planova gradova i općina trebalo još jedanput provjeriti (npr. dionica Hercegovac-Veliki Zdenci, odnosno prolaz kroz šumu Zdenački gaj,…). Planom je, zbog poboljšanja mreže državnih cesta, predviđena i izmjena kategorizacije pojedinih cesta, koje sve prolaze postojećim trasama, te se planiraju samo poboljšanja (uz možda manja izmještanja) kritičnih dionica. Prostorom Županije prolazi i više međunarodnih i domaćih zračnih puteva, koji nemaju značajnijeg prostornoplanskog utjecaja. Zračnih luka na području Županije nema, niti se za sada planiraju, ali postoji više letjelišta (za poljoprivredu, sport i rekreaciju) koja su relativno povoljno raspoređena. 2.2.2. Ostali infrastrukturni sustavi Ostali infrastrukturni sustavi (vodoopskrba, odvodnja, plinoopskrba, elektroopskrba, telekomunikacije) razvijat će se temeljem zasebnih koncepcijskih rješenja. Obzirom da se velika većina vodi nadzemno ili podzemno, u pravilu ne utječu direktno na namjenu i korištenje prostora, ali

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=