Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 2. Organizacija, osnovna namjena i korištenje prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-5 Planom nisu posebno određene površine za pošumljavanje, ali će obzirom na navedeno u poglavlju C.2.1.2.1. prostorni planovi gradova i općina i to morati riješiti. 2.1.2.3. Vodne površine Vodotoci Županije sami po sebi ne zauzimaju veće površine. Međutim, usprkos relativno visokom postotku reguliranosti i izgrađenosti sistema zaštite od poplava, zbog većinom nizinskih karakteristika, najveći dio površina uz vodotoke razvrstan je u plansku kategoriju “ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište”, te ima relativno nisku iskoristljivost (izuzev manjih dijelova melioriranog zemljišta i područja obraslih kvalitetnim nizinskim šumama). Obale vodotoka su najvećim dijelom zapuštene, te izuzev nekoliko “planinskih” potoka sa kamenitim dnom, čestim brzacima i zanimljivim kanjonskim dijelovima, u sadašnjem stanju nisu aktivirane kao područja za izlete, rekreaciju i izgradnju. Dijelovi vodotoka se koriste za vodoopskrbu Daruvarskog područja (te je stoga šire područje rijeke Pakre i pritoka obuhvaćeno zonom vodozaštite). Dijelovi vodotoka koriste se i za opskrbu vodom velikih ribnjačkih površina. Četiri velika ribnjačarstva planom se zadržavaju kao takvi. Planom nije planirano povećavanje ribnjačkih površina, ali se čuvaju površine pogodne za njihovu izgradnju, što se u slučaju potrebe prostornim planovima gradova i općina može ponovno preispitati. Ukoliko se nastave trendovi zamiranja poluintenzivnog uzgoja ribe, ribnjaci se pod svaku cijenu moraju zaštititi (sprečavanjem procesa zarastanja i isušivanja koji su u nekim dijelovima već započeli) i kao zadnji ostaci velikih močvarnih površina Županije i kao atraktivna područja za lovni i ribolovni pa i izletnički turizam. Vodoprivrednim osnovama predviđena je i izgradnja čak 58 većih i manjih višenamjenskih akumulacija (uz 4 postojeće), koje su međutim u Planu označene samo simbolom (na kartografskom prikazu broj 2), obzirom da opravdanost izgradnje svake još treba detaljno preispitati. 2.1.2.4. Gospodarska namjena Površine potrebne za razvoj gospodarstva rješene su najvećim dijelom unutar građevinskih područja naselja, a i mikrolokacije su relativno solidno odabrane. Uglavnom nisu do kraja izgrađene te ima dovoljno rezervi za daljnji razvoj. Izvan građevinskih područja rješeno je nekoliko postojećih eksploatacijskih polja i industrijskih zona uglavnom vezanih na izvore sirovina (industrije građevinskog materijala, naftna postrojenja,…). Najveći problem su kamenolomi i industrijska postrojenja Industrije građevinskog materijala “Kamen” d.d. koji su locirani upravo na ulazu, a jednim dijelom i unutar granica planiranog Značajnog krajolika “Dolina rijeke Bjele” (općina Sirač), te bi bilo poželjno za iste predvidjeti preoblikovanje i rekultivaciju. Izvan građevinskih područja naselja, Planom nisu predviđene nikakve nove površine gospodarske namjene 2.1.2.5. Športsko-rekreacijska namjena U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji se uprkos bogatstva šumskih i vodnih površina osjeća nedostatak sportsko-rekreacijskih sadržaja. Plan međutim, zbog nedostatka informacija, te nedovoljne iskorištenosti, predviđa samo daljnje razvijanje i jačanje postojećih lokaliteta pretežito izletničkog i planinarskog (zimskog) turizma, prvenstveno za pokrivanje potreba stanovnika Županije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=