Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 8. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-74 smjernicama koja ovaj plan daje treba se u planovima nižeg reda konkretnije odrediti prema rješavanju problema zbrinjavanja otpada (način prikupljanja, mjesto odlagališta i sl.). 8.6. ŠUME Bjelovarsko-bilogorska županija iznimno je uravnotežena odnosom površine, kvalitete i zdravstvenog stanja šuma i šumskog zemljišta, pa čak i njihovim ravnomjernim prostornim rasporedom. Udio šumskih površina u ukupnim površinama županije od 36 % kvalificira područje kao srednje šumovito. Od ukupne površine šuma Županije "Hrvatske šume" gospodare sa 87% šuma, dok se privatno gospodari sa 13% šuma. Potrebno je, zbog usitnjenosti i devastacije privatnih šuma, provoditi zajedničku politiku gospodarenja državnim i privatnim šumama i poželjno, osnove gospodarenja državnim šumama koristiti za okolne privatne šume. Šumsko planiranje treba i dalje temeljiti na načelu održavanja potrajnosti, prirodnosti i neprekidnog povećanja vrijednosti šuma. Šumama i šumskim zemljištem treba gospodariti tako da se u šumama održava biološka raznolikost, sposobnost obnavljanja, vitalnost i potencijal u svrhu što kvalitetnijeg ispunjavanja gospodarske, ekološke i socijalne funkcije šuma. Potrebno je spriječiti sječu stabala na velikim površinama i nestručnu upotrebu teške mehanizacije u šumama radi sprječavanja narušavanja biološke ravnoteže. Veću pažnju treba posvetiti zaštiti šuma od bolesti, štetoćina, požara i drugih elementarnih nepogoda, uz stalnu preventivu. Treba najprije obnavljati one šumske sastojine koje su opustošene propadanjem šuma, a uz to pošumljavati i nove površine. Poželjno je pošumiti najuže zaštitne zone vodocrpilišta, područja uz koridore brzih cesta, nekvalitetno poljoprivredno zemljište niske bonitetne klase, predjele uz vodotoke i sl. Treba spriječiti svako ispuštanje štetnih tvari u okoliš, zaštititi vode, zrak i šumsko tlo od zagađivanja, spriječiti stvaranje divljih deponija smeća na površinama pod šumama i u njihovoj neposrednoj blizini, a postojeće divlje deponije adekvatno sanirati, te zabraniti upotrebu svih pesticida u blizini šumskih predjela, jer oni uništavaju najosjetljivije dijelove životnih zajednica.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=