Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 8. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-73 - riješiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda, a naročito gospodarskih subjekata i domaćinstava koji otpadne vode preko propusnih septičkih jama ili upojnih bunara upuštaju direktno u tlo, - uspostaviti sustav gospodarenja otpadom koji će omogućiti dugoročno, organizirano i kontrolirano postupanje s otpadom, te postojeća nekontrolirana i divlja odlagališta sanirati i spriječiti nastajanje novih, - površine oštećene erozijom i klizanjem potrebno je po mogućnosti što više obnoviti primjenjujući odgovarajuće poljoprivredne i šumarske postupke specifične za pojedine regije ("Pravila dobre poljoprivredne i šumarske prakse"), - površine koje se više ne koriste (npr. rudne jalovine, odlagališta otpada, klizišta i dr.) potrebno je ponovno obrađivati (rekultivirati), - spriječiti nepotrebno širenje građevinskih područja i bilo kakvu izgradnju na vrijednim obradivim tlima, - preispitati potrebe za hidrotehničkin zahvatima na vlažnim i naplavnim tlima, te potrebe za navodnjavanjem u svrhu poljoprivredne proizvodnje, te njihov utjecaj na očuvanje prirodne ravnoteže u okolišu, - poduzeti pravodobne mjere za saniranje posljedica mogućih akcidanata koji bi uzrokovali onečišćenja tla (prometne nezgode nakon kojih je u okoliš istekla nafta ili naftni derivati, nezgode pri prijevozu opasnih otpada i sl.). 8.4. BUKA Karta buke čija je izrada predviđena odredbama Zakona o zaštiti od buke ni za jedan dio Županije nije izrađena, niti su provođena značajnija i sistematskija mjerenja razine buke, no i bez toga može se ustvrditi da na području Županije nema velikih izvora industrijske i komunalne buke, a bučniji pogoni industrije su u pravilu izdvojeni. Konfliktni prostori su dijelovi naselja kroz koja prolaze trase državnih i ostalih prometnijih cesta. Za urbana područja i prometne koridore unutar ili uz područja gdje borave ljudi potrebno je odgovarajućom dokumentacijom, sukladno posebnim propisima, utvrditi razine buke koje se ne smiju prijeći. 8.5. OTPAD S obzirom da trenutačno okoliš najviše ugrožava neorganizirano i nekontrolirano odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada, na području Županije potrebno je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom koji će omogućiti dugoročno i sveobuhvatno zbrinjavanje otpada. Sva područja Županije nužno je obuhvatiti organiziranim sakupljanjem otpada, te umjesto neorganiziranih, nekontroliranih i divljih odlagališta izgraditi uređena odlagališta prema zakonskim obvezama. Opredjeljenje je da svi gradovi i općine zajednički riješe problem zbrinjavanja komunalnog otpada, uvažavajući načela racionalnog i dobrog gospodarenja prostorom, te teritorijalnog i ekonomski opravdanog pristupa. Osim ovakve uspostave zajedničkog koncepta gospodarenja otpadom, potrebno je pokrenuti i projekt selektivnog prikupljanja otpada, da se buduća uređena odlagališta ne bi nepotrebno punila korisnim i, što je još važnije, opasnim otpadom iz domaćinstava. Nužno je shvatiti da otpad mora proći određeni predtretman prije završnog zbrinjavanja, te da je velik dio otpada iskoristiv. Mjere za organizirano i kontrolirano postupanje s otpadom obuhvaćaju: - izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada, - maksimalno korištenje vrijednih svojstava otpada kada njegov nastanak nije moguće izbjeći, - sigurno odlaganje neiskoristivog otpada sa svim prethodnim i pratećim mjerama i postupcima osiguranja od bilo koje vrste štetnog djelovanja. Sve ove mjere sadržane su u zakonskoj regulativi, pa je ovim prostornim planom naglašena potreba njena poštivanja, te uvažavanja načela racionalnog i dobrog gospodarenja prostorom. Prema

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=