Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 8. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-70 8. SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ "Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda i more, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek." Okoliš, prirodnu i kulturnu baštinu često je teško, ako ne i nemoguće zasebno razmatrati zbog međusobne isprepletenosti i po definiciji, odnosno zakonskoj regulativi, a posebno utjecaju ljudskih aktivnosti. U prostornom planiranju kvaliteta okoliša mora biti osnovni kriterij planiranja, odnosno zaštita okoliša je sadržana u načelu integralnog pristupa planiranju i uređenju prostora kao kontinuirana i u svim segmentima prisutna komponenta. Stoga je sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš sadržano u svim dijelovima Plana prostornog uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije kroz utvrđivanje mogućnosti i ograničenja korištenja prostora i planiranjem razvoja putem izbora najpovoljnijih opcija. Prostorni plan Županije ima strateško-usmjeravajuće značenje i njime se normativno ne propisuju mjere za sprječavanje štetnog utjecaja na okoliš. Plan je samo jedan od koraka u uspostavljanju sustava integralnog planiranja i upravljanja prostorom i okolišem. Njime se daju osnovne smjernice i mjere za cijelu Županiju s obzirom na značajke njenog područja i najvrednije resurse, a naglašava se načelo lokalnog pristupa koje uzima u obzir posebnosti i različitosti okoliša dotične sredine, te specifičnosti problema i uvjeta za njihovo rješavanje. Smatra se da je općinskim odnosno gradskim prostornim planovima, uz uvažavanje i poštivanje županijskih planskih načela, moguće detaljnije analizirati prostor i okoliš, uočiti probleme i popisati onečišćivače, te samim time izreći konkretnije mjere zaštite prostora i sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš. Glavni cilj zaštite okoliša je očuvanje prostora i dosizanje više razine kakvoće života. Zbog toga je potrebno ustanoviti postojeće stanje okoliša i prirodne baštine, zatečeno stanje prema potrebi sanirati i nove aktivnosti u prostoru usaglašavati s naprednim europskim i hrvatskim zakonodavstvom. Stoga treba težiti s jedne strane ostvarivanju održivog razvitka naselja i kvalitete življenja stanovnika u njima, a s druge strane treba sačuvati i prirodni krajolik, te prirodnu raznolikost pojedinih područja. Prvi koraci u ostvarivanju ovih ciljeva su trajno praćenje stanja kroz Katastar zagađivača i izrada Izvješća o stanju okoliša, ugradnja zaštite okoliša u sve dokumente prostornog uređenja i korekcija dosadašnjih prostorno planskih i razvojnih projekcija (osobito s gledišta pretežno deklarativnih postavki zaštite okoliša), donošenje Programa zaštite okoliša Županije, te uspostava instrumenata fiskalne politike i financijskih mjera (pri čemu se ekološka komponenta ugrađuje kao troškovna stavka, ali se plaćanjem ne može ostvariti pravo na zagađivanje). Zaštita okoliša se dakle ne provodi samo kroz dokumente prostornog uređenja, već se u njima integriraju i usaglašavaju različiti interesi, pa je sa županijske razine potrebno usaglašavanje i dogovor kako da se problemi uočavaju, prate i rješavaju da bi se izbjegla preklapanja i osigurala djelotvornost. Naglasak se stavlja na subjekte koji na bilo koji način koriste prostor kao resurs i svojom djelatnošću vrše utjecaj na okoliš, da se isti dosljedno pridržavaju i provode sve zakonske propise kojima se regulira zaštita prostora i okoliša. Planska usmjerenja nastoje da se na nižim razinama, odnosno sektorski i detaljno jača svaka pojedina kategorija zaštite: 8.1. ZRAK Na području Županije nema velikih energetskih postrojenja, a osnovni energenti u gospodarstvu i domaćinstvu su plin i električna energija, odnosno takozvani čisti energenti. Prehrambena, drvoprerađivačka, metaloprerađivačka i tekstilna industrija karakteristične za Županiju, nisu po svom karakteru veći onečišćivači zraka. S obzirom na to može se zaključiti da je zrak u Županiji čist ili neznatno onečišćen, sa tek mjestimičnim jačim onečišćenjem prvenstveno anorganskim prašinama, te da su negativni utjecaji onečišćenog zraka na ostale dijelove okoliša minimalni i u pravilu lokalnog karaktera.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=