Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 8. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-71 Područja II kategorije zraka mogu se očekivati samo u najužim pojasevima industrijskih zona Bjelovara i Daruvara, te oko većih industrijskih postrojenja u Siraču, Velikim Zdencima, Garešnici i Garešničkom Brestovcu. U Bjelovaru su mjerenja onečišćenja zraka pokazala da se zrak u centru može svrstati u I kategoriju, a u manjim je naseljima situacija vjerojatno još povoljnija. Katastrom emisija u okoliš prati se količina ispuštanja štetnih tvari u zrak iz pojedinačnih ispusta kod svih pravnih i fizičkih osoba koje posjeduju stacionarne izvore, dok se Područnom mrežom za praćenje kakvoće zraka, koja se još uspostavlja, prati kakvoća zraka na pojedinim mjestima gdje se pretpostavlja najveća mogućnost zagađivanja ( trenutno samo u Bjelovaru). U smislu zaštite potrebno je izraditi zakonom propisane dokumente zaštite i poboljšanja kakvoće zraka (Program zaštite zraka, Izvješće o zaštiti zraka i Program mjerenja kakvoće zraka) kako bi se pravodobno i na utemeljen način mogao usmjeravati i kontrolirati razvoj u pojedinim područjima i izgradnja u prostoru. 8.2. VODA Bjelovarsko-bilogorsku županiju karakterizira mreža manjih i većih vodotoka kojih ogromna većina ima izvorište na području Županije, pa nivo onečišćenja ovisi isključivo o izvorima onečišćenja na području Županije. Također, Županija je ribnjacima najbogatija županija u Hrvatskoj, a njihove potrebe za vodom zadovoljavaju se iz vodotoka. Županija nema izdašnijih vlastitih izvorišta pitke vode, a od svojih resursa koristi lokalna izvorišta i podzemne vode. Glavni izvori onečišćenja su otpadne vode naselja i gospodarstva, ispiranje raznim herbicidima i umjetnim gnojivima tretiranih poljoprivrednih površina, te divljih, polulegalnih i napuštenih "odlagališta otpada" i smetlišta, prometnica ili izvanredna zagađenja vezana uz akcidente. Najčešći i najveći zagađivači su u prehrambenoj industriji i stočarstvu (biološko opterećenje), no daleko opasnije je ispuštanje opasnih tvari kao što su ulja, teški metali i kemikalije, koje se nekontrolirano bacaju na polulegalna i divlja odlagališta otpada (često uz same vodotoke) i ispiru u tlo i vodotoke. U nekoliko zadnjih godina značajniji akcidenti na vodotocima (prvenstveno Česmi i Ilovi) primjećivani su u prosjeku jedan puta godišnje, obično za vrijeme niskog vodostaja, a vjerojatno ih je bilo i češće, ali u vrijeme viših vodostaja vanjski efekti nisu bili tako vidljivi. Onečišćenja su bila kratkotrajna, ali jaka, s pogubnim utjecajem na floru i faunu vodotoka, nastala zbog nekontroliranog ispuštanja većih količina gnojnice s farmi ili kvarova na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda naselja i tvrtki. Geometrijska regulacija korita vodotoka i melioracija močvarnih površina dovela je do nestanka velikih poplavnih i močvarnih površina, te nestanka nekih vrsta staništa, što je, uz relativno onečišćenje vodotoka, doprinjelo evidentnom smanjenju biološke raznolikosti i brojnosti pojedinih vrsta u velikom dijelu vodotoka. Zbog zaštite i sprječavanja nepovoljna utjecaja na izvorišta i podzemne pitke vode, vodotoke i ribnjake potrebno je poduzimati slijedeće mjere i aktivnosti: - područja na kojima su vodocrpilišta treba zaštititi prema Odlukama o vodozaštitnim područjima crpilišta i pružiti im maksimalnu zaštitu, - započeto planiranje i izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda naselja treba ubrzano nastaviti za što bi bilo svrhovito izraditi cjelovitu studiju odvodnje za područje Županije, te planovima nižeg reda potencirati njihovu izgradnju, - vode koje se iz sustava odvodnje otpadnih voda upuštaju u vodotoke moraju proći predtretman pročišćavanja, a njihov sastav treba pratiti prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama, - u područjima gdje zbog ekonomskih i drugih razloga nije moguće ili opravdano uspostaviti sustave za odvodnju otpadnih voda naselja potrebno je uvjetovati izgradnju trodjelnih nepropusnih septičkih jama, a one koji otpadne vode ispuštaju u vodotoke i kanale za odvodnju oborinskih voda treba indentificirati kao zagađivače, - hitno riješiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda gospodarskih subjekata kroz indentifikaciju zagađivača i provođenje zaštitnih mjera,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=